15 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

15 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

PİNSU, KLNMA, BİOEN, ARSAN, QUAGR, PETKM, MTRKS, MGROS, GENTS, UZARB, TRGYO, SOKM, SEKFK, ETİLR, OYLUM, MANAS, MAGEN, KONTR, KLNMA, KCHOL, İSCTR, GLYHO, GMTAS, EGEPO, EKGYO DZGYO, DYOBY, DOBUR, BERA, BASGZ, ALARK

ŞİRKET HABERLERİ 

ALARK, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Alarko Holding A.Ş. organizasyon yapısında değişiklik yapılmıştır.  Bu kapsamda Mali İşler Grup Başkanlığı’na Mehmet Ahkemoğlu, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı’na Alpaslan Serpen,  İnsan ve Organizasyon Grup Başkanlığı’na Pınar Yamaner ve Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığı’na Serkan  Demir 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere atanmıştır. 

BASGZ, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 12.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06.4629 sayılı yazısı ile Şirket payları  üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine dayalı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların  Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliğ’ine göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki  açıklama talep edilmiştir. 

Şirket hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği’nin “Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ” başlıklı 8.  maddesine istinaden Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 

BERA, 5.09.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada bağlı ortaklığı olan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının  bir kısmının halka arzı amacıyla 30.06.2021 tarihli mali tablolarının esas alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna ve Borsa  İstanbul Anonim Şirketi’ne başvuruda bulunulduğu ilan edilmişti. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı kararı uyarınca bağlı ortaklık Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret  A.Ş.’nin Şirketin aktifinde bulunan 26.000.000 adet (%20 Sermaye payı) payının halka arzı ile ilgili olarak hazırlanan  izahname onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 11.11.2021 tarih ve 57 sayılı bülteni ile ilan edilmiştir. 

DOBUR, Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) vasıtasıyla yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları  (“ÖDA”) haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”  gereğince kamuya açıklanmamış herhangi yeni bir özel durum bulunmamaktadır. 

DYOBY, Şirketin 12.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, kalan süreyi  tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Sn. Hakkı Hikmet Altan’ın  seçilmesine karar verilmiştir. 

DZGYO, Şirketin portföyünde bulunan, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 267 ada, 3 parselde konumlu, ekli  30.12.2020 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 11.269.000 TL ekspertiz değeri olan F Blok  içerisinde yer alan 2,4,11,12,13,14,15,16,19,20,21,23,24 no’lu toplam 13 adet bağımsız bölümün 12.11.2021 tarihinde KDV  dahil 15.340.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır. 

EKGYO, Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu  11.11.2021 tarihinde saat 14:30’da yapılmıştır. 

İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri; 

Gelen en yüksek teklif; 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 580.000.000 TL 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 217.500.000 TL 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %37,50 

MR GRUP İNŞ. TAAH. PROJE MÜH. YMK GIDA TEM. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından verilmiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

EGEPO, Egepol Cerrahi ve Egepol International Hastaneleri Destek Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, mülkiyeti Mehmet Arif  İşmen’e ait olan , İzmir İli Konak İlçesi Güneşli Mahallesi 6686 ada 18 Parsel Bağımsız Bölüm 13 (Bodrum-Zemin Kat)  taşınmazı 910.000,00 TL (Dokuzyüzonbin Türklirası) bedel karşılığında satın almaya karar verilmiştir. 

GMTAS, Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMTAS.E işlem koduyla 12/11/2021 tarihinden itibaren ALT Pazar’da  işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o  seansın devamı için baz fiyat olacaktır. Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL. 

GMTAS, Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde üyelik işlemleri 12.05.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Pay sahiplerinin  hisselerinin kayıt süreci devam etmektedir. 

GLYHO, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 13.10.2021 tarihli kararı ile Şirketin iştiraklerinden İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’de  Şirketçe pay sahibi olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin sermayesinin %66,6’sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL  nominal değerli payların tamamı ile yine Şirketin iştiraklerinden Global Menkul Değerler A.Ş.’de Şirketçe pay sahibi  olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesinin %75’ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların  tamamının Şirketin tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye devrine karar verildiği yine aynı tarihte  duyurulmuş idi. 

Bunun akabinde, 15.10.2021 tarihinde, öngörülen hisse devrine ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Global Menkul Değerler  A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve dolaylı hissedar değişikliği sebebiyle Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından  Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğunun şirkete bildirildiği duyurulmuş idi. Bahsi geçen her üç şirketin başvurusu  olumlu karşılanmıştır. 

ISCTR, İlgi: 07.07.2021 tarihli özel durum açıklaması. 

İlgide kayıtlı açıklamada Sadık Subaşı vekili tarafından Banka aleyhine, 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan, kurucu  hisselere ödenen temettülere ilişkin esas sözleşme değişikliği kararının batıl/butlan tespitinin yapılması ve bu kararın iptali,  ayrıca 2021’de yapılan Genel Kurul’da kurucu hisselere dağıtılacak temettü tutarına ilişkin alınan kararın iptal edilmesi  talepleriyle dava açıldığı duyurulmuştu. Mahkemece, davanın reddine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir. 

KCHOL, 07.10.2021 tarihli özel durum açıklaması ile, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)  tarafından ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının, 4046 sayılı  Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde yatırım dönemi dahil 40 (kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının  Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi (İhale) kapsamında gerçekleştirilen açık artırma sonucunda, bağlı ortaklığı olan 

Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilen 2.531 milyon TL tutarındaki teklifin en yüksek  teklif olarak gerçekleştiği, ihale sonucunun kesinleşmesinin ise Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun nihai  onayına tabi olduğu belirtilmiştir. 

KLMNA, Bankanın mevcut 1.600.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000,-TL (%18,75 oranında) iç  kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000,-TL (%6,25) de nakdi (bedelli) artışı ile 2.000.000.000,-TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak,  ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Taslak İzahname’nin onaylanması için 12.11.2021 tarihinde  Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur. 

KONTR, 31.05.2021 tarihli KAP paylaşımda; 

Şirketin Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, 

“İş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarında daha aktif şekilde yer almak için Kamerun Cumhuriyeti’nde %100  bağlı ortaklık şeklinde yeni bir şirket 

kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirketin genel müdürü Osman Şahin Köşker’in yetkili  kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü 

başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verildiğini” duyurulmuştu. Söz konusu şirket %100 bağlı ortaklığı olarak “Kontrolmatik Cameroun Sarl” ünvanıyla ve 9.500.000 CFA (Yaklaşık 14.478  Euro) sermayeyle Kamerun Cumhuriyeti’nde kurulmuştur.

MAGEN, Bilindiği ve daha önce 05.02.2021 ile 12.02.2021 tarihlerindeki açıklamalarda duyurulduğu üzere Şirket,  operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak ve  santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiş ve şirketlerin bu kapsamda  birleşme işlemlerini gerçekleştirmişti. Yine bu bağlamda Şirket 04.11.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Margün  Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan ve 12.03.2021 tarihinde imzalanan sözleşme ile Kinesis Enerji  Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu’ndan devir alınan Ergün Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. şirketin yeni  unvanının “Soleil Yenilenebilir Enerji Tic. A.Ş.” olarak değiştirilmesine karar verilmişti. İlgili karar 12.11.2021 tarihinde tescil  edilmiş ve 12.11.2021 tarihi itibariyle ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Bu işlem sonrası birleşme ve ünvan değişikliği  çalışmaları tamamlanmıştır. 

MANAS, Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, MANAS ile ASELSAN arasında imzalanmış olan; Sismik Sensörlü ve  LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında, MANAS  tarafından üretilen sistemlerin doğrulama sürecinin başarı ile tamamlanmasıyla birlikte siparişlerin teslimatı başlamıştır. 

OYLUM, Şirketin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası  Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. 

PIT,ETILR, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Mehmet Hilmi Soylu  ve İzzettin Kaplan tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.11.2021 tarihli ve E-29833736- 105.01.01.01-12698 sayılı yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylandı. Gönüllü pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürecek,  11 Kasım 2021’de başlayıp, 24 Kasım 2021 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 5,33  TL’dir. 

Bu çerçevede Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım  teklifi yapılacaktır. 

Konuya ilişkin Rekabet Kurulu onayının alınmasını takiben, 12.11.2021 tarih ve 31657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  11.11.2021 tarih ve 4771 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ihale kararının onaylandığı anlaşılmaktadır. Resmi tebligatın tarafa ulaşması sonrasında, süreç ile ilgili önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır. 

SEKFK, 12.11.2021 tarih ve 2021/069 nolu yönetim kurulu kararı ile; 

İbrahim Sili ‘ nin Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi)  seçilmesine ve kendisine Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

SOKM, Aşağıda bahsi geçen stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması  nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 13.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu  kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.Şimdi ise Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi  çerçevesinde; 

Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.’de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve  iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik  ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır. 

TRGYO, Şirket portföyünde yer alan İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi 32 -38 -39 pafta, 195 ada. 7 parsel; 39  pafta, 209 ada, 3 parsel; 39 pafta, 200 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz üzerinde Akbank T. A.Ş. lehine 05.07.2013  tarihinde 375.000.000.- USD tutarında ipotek tesis edilmiş idi.Bahse konu ipotek 05.11.2021 tarihinde fek edilmiştir. 

UZERB, Son günlerde, yatırımcılardan e-posta ve telefon yoluyla gelen Şirketin paylarının fiyatlarıyla ilgili yoğun sorulara  istinaden işbu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Şirket, mevcut faaliyetleri ve finansal durumu normal ve planlandığı  gibi sürdürmekte olup, olağandışı bir durum bulunmamaktadır. Şirketin pay piyasasındaki fiyat hareketleri ve yapılan işlemler,  yatırımcıların arz ve talebi sonucunda ilgili mevzuatta düzenlenen piyasa kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Buna  ilaveten, II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıların kararını etkileyecek ve kamuya açıklanmamış herhangi  bir özel durum bulunmamaktadır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

GENTS, MACİT AYDIN,09/11/2021 – 10/11/2021 tarihinde GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile  ilgili olarak 3,17 – 3,26 TL fiyat aralığından 85.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı  satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE  TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 10 /11/2021 tarihi itibariyle %0,59 sınırına ulaşmıştır. 

MGROS,Ninety One UK Ltd, Migros Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 38,8129 fiyat aralığından 323.509 adet alım işlemi  ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Migros Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 10.11.2021 tarihi  itibariyle /5,01 sınırına ulaşmıştır. 

MTRKS, 12.11.2021 tarihinde 22,78 – 22,88 TL fiyat aralığından (ortalama 22,83 TL) 22.000 adet pay geri alınmıştır.  Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 22.000 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı % 0,08’dir) 

PETKM, CEM OKULLU, 10/11/2021 – 11/11/2021 tarihinde PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,20 – 7,97 TL fiyat aralığından 23.962.211 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 12.211 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 11/11/2021 tarihi itibariyle %12,504 sınırına ulaşmıştır. 

QUAGR, 12.11.2021 tarihinde 11,49 TL ortalama fiyattan 10.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR  payları 3.960.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,650)

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

ARSAN, Yönetim Kurulumuz, 400.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 153.000.000.- TL olan çıkarılmış kısmını; 90.550.534,93 TL. M.D.V. Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan ve  51.449.465,07 TL. Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 142.000.000.-TL artırarak  295.000.000.-TL’sına çıkarılmasına karar vermiştir. 

Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine  iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde  dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile  T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılanların  oy birliği ile karar verilmiştir. 

BIOTREND, Şirketimizin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış  sermayesinin 331.281.627,-TL tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL  tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle, 150.000.000,-TL’den 500.000.000,-TL’na  artırılması nedeniyle ihraç edeceği 350.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye  Piyasası Kurulu’nca onaylanması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı  maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2021  tarih ve 59/1641 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

KLNMA, Bankamızın mevcut 1.600.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000,-TL  (%18,75 oranında) iç kaynaklardan (bedelsiz), 100.000.000,-TL (%6,25) de nakdi (bedelli) artışı ile  2.000.000.000,-TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli paylara  ilişkin Taslak İzahname’nin onaylanması için 12.11.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde  gerekli başvuruda bulunulmuştur. 

PINSU, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 12/11/2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun  VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında,  Şirketimiz esas sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine uygun görüş  alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verilmiştir.

15 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments