22 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

22 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

AEFES, ANGEN, AKSA, AKYHO, BUCIM, DERHL, EMKEL,GLCVY, IHAAS,IHAAS, ISKPL, IZTAR, KARSN, KAPLM, KCHOL, MIATK, GLBMD, PINSU, PETUN, RALYH, RTALB, THYAO, SISE, SMART, TURSG, YGYO, YYAPI, ZOREN, BASGZ, ENKAI, ETILR, BAGFS

ŞİRKET HABERLERİ 

AEFES, 2017 yılından beri Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sn. Tuğrul Ağırbaş 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket  görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Türkiye operasyonlarının 2018 tarihinden beri Satış Direktörlüğü pozisyonunu yürüten Sn. Onur Altürk,  1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştır. 

AKM,ANGEN, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arz edilen payları 21 Ekim 2021  tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan  fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 19 Kasım 2021 tarihinde sona ermiştir. 

AKMGY, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak,  sermayesinin %25’ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 1.500.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi  imzalamıştır. 

AKSA, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Mahallesi 114 ada, 40 parselde Şirketin sahip olduğu mülkiyet hakları ve hisselerinin tamamının  Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescili için söz konusu hisselere tekabül eden 16.965,79 m2 büyüklüğündeki arsanın 26 Milyon  620 Bin TL’ye satımasına karar verilmiştir. 

AKYHO, Şirketin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz  binamız 14.225.000,00 TL bedel ile satılmış ve tescil işlemleri tamamlanmıştır. 

BUCIM, Yönetim Kurulunun 18.11.2021 tarihli toplantısında, 19.11.2020 tarihi itibariyle yatırım kararı alınan Modernizasyon Projesi Yatırımı  çalışmalarına başlanmış olup, inşaat, makine-teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini yaklaşık maliyeti 89.700.000  Euro harcama bütçesi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Geçen bir yıllık süreçte emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ve projede meydana gelen  revizyonların etkisiyle, 110.000.000 Euro’ya tamamlanması öngörülen modernizasyon yatırımı bütçesinin güncellenmesine karar verilmiştir. 

DERHL, Şirket bugün aldığı Yönetim Kurulu kararı ile SPK “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”ne uyum sağlamak için, Şirketin  bünyesinde sürdürülebilirlik politikalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma  Grubu oluşturulmasına; “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”nin Sosyal İlkeleri’ne yönelik uyumun sağlanması için, İnsan Hakları ve  Çalışan Hakları Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası oluşturulmasına karar verilmiştir. 

EMKEL, 27.08.2017 tarihinde 1856 ada 17 parsel üzerinde bulunan 6725/13413 ve 625/8942 hissesi üzerinde TEİAŞ lehine 1.dereceden  verilmiş olan 7.967.000EURO’luk ipotek kaldırılmıştır. 

GRM,GLCVY, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde 13,65 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları  21.10.2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı  ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 19.11.2021 tarihinde sona ermiştir. 

IHAAS, Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden; 

1-Denetim Komitesi’nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç tarafından teşkiline,  Denetim Komitesi Başkanlığı’na Sn. Mustafa Tansu’nun Denetim Komitesi Üyeliğine ise Sn. Mehmet İlker Genç’in seçilmesine, 

2-Kurumsal Yönetim Komitesi’nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe  Gümüşer ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na  Sn. Mehmet İlker Genç’in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Sn. Ukaşe Gümüşer ve Sn. Betül Üstün’ün seçilmesine, 

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait  Eken tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Sn. Mustafa Tansu’nun, Riskin Erken Saptanması  Komitesi Üyeliğine ise Sn. Sait Eken’in seçilmesine, 

4-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca,  Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, 

5-)Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin ekte yer alan görev ve çalışma  esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

IHAAS,Şirketin 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak  suretiyle 64.000.000 TL ye çıkarılması işleminde 1 TL nominal değerli pay 4.60 TL den primli olarak halka arz edilmiş olup, 22.000.000 TL  artırım tutarını temsil eden paylar karşılığında Halka arz süresi (26.10.2021-T+1 dâhil 27.10.2021) içinde 101.200.000 TL nakit  girişi sağlanmıştır. 

Söz konusu tutarın 22.000.000 TL’sinin sermaye hesabına, bakiye tutarının sermaye yedekleri altında Emisyon Primi hesabına  kaydedilmesine, 

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş  almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, karar verilmiştir. 

ISKPL, Şirketin üstlendiği, kesin kabulü 14.07.2021 tarihinde yapılan, Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri  Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve  Montaj işlerinin ihalesi şirket tarafından alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların 28.02.2022 tarihine kadar tamamlanması  planlanmaktadır.Şirket,Marmaray kapsamındaki diğer projelerin takip edildiğini ve ilgili hazırlıkların yapıldığını kamuoyunun bilgisine  sunmaktadır. 

IZTAR, Şirketin sahip olduğu, 30.06.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 8.135.085,01 TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak  modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.06.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.’ye  devredilmesine karar verilmiş ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurunun incelemesi  devam etmektedir. 

KARSN, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinde Sayın Ayşe Belma ÖZTÜRKKAL’ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe halihazırda  şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Müfit ATASEVEN atanmıştır. 

KAPLM, 29.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden “İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme”ye  ilişkin özel durum açıklaması yayınlanmış, Duyuru Metni’nin onayı için de 06.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası  Kurulu’na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun onaylandığına ilişkin SPK onaylı duyuru  metni, bölünme planı ve bölünme raporu yayımlanmıştır. 

KCHOL, 09.11.2021 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. tarafından, UniCredit S.p.A.’ya ait Yapı ve Kredi Bankası  A.Ş. (YKB) sermayesinin %18’ine denk gelen payların, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınması koşuluna  bağlı olarak devralınmasını takiben, Koç Holding’in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK’nın  Pay Alım Teklifi Tebliği’nde belirlenen %50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB’nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım  teklifi zorunluluğu doğacaktır. Bu çerçevede, gerekli izinlerin alınması sonrasında gerçekleşecek devir işlemini takiben zorunlu pay  alım teklifinde bulunmak üzere SPK’ya başvurulmuştur. 

MIATK, Mia Teknoloji payları, 22/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu  tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim  ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 38.000.000 ve fiili  dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır. 

PCILT,GLBMD, PC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş.’nin paylarının halka arzı 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde 9,50 TL  fiyat ile Borsa’da Satış Yöntemiyle yapılacaktır. 

PINSU,Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet  izni bulunan, derecelendirme kuruluşu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate  A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notunu revize ederek 10 üzerinden 9,53 (95,25)’den 9,54 (95,40)’a yükseltmiştir.  

PETUN, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere  faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.),  Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,36 (%93,59) olduğunu teyit etmiştir. 

RALYH, Borsa İstanbul’un 19.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4748 Sayılı yazısına istinaden; 

Şirketin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel  Durumlar Tebliği’ne göre, Şirketin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış  özel bir durum bulunmamaktadır.

RTALB, Payları Ana Pazar’da işlem gören RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi  TicaretA.Ş.(Şirket)’nin Kotasyon Yönergesinin(Yönerge) “Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin  tespit edilmesi” şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına ve uyarının aynı Yönergenin “Kotta Kalma Şartları” başlıklı  32’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde yer alan, bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine  getirilmemesi nedeniyle üç defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik hüküm kapsamında birinci uyarı  olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

THYAO, Ortaklığa ait kargo biriminin “iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi” ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim  Şirketi’ne (“THY Kargo”) devir edilmesine ilişkin olarak, 12.10.2021 tarihinde Duyuru Metni’nin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na  yaptığımız başvuru, Kurul’un 18.11.2021 tarihli toplantısında uygun bulunarak onaylanmıştır. 19.11.2021 tarihinde Ortaklığımıza tebliğ  edilen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Duyuru Metni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve  Bölünme Tebliği’nin (“Tebliğ“) 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu  Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Ortaklığın internet sitesinde kamuya duyurulması gereken ilgili beyan ve izin belgeleri ekte  yayımlanmıştır. Tebliğ’in 8’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet  sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulacağı hususunu da bilgiler halka sunulmuştur. 

SISE, Yönetim Kurulunun 19.11.2021 tarihli toplantısında, Ciner Grubu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki soda faaliyet alanı  operasyonlarının %60’ının Şirketce devralınması amacıyla aşağıdaki hisse alımlarının, işlemlerin tamamlanmasını takiben  ödenmesi şartıyla, hisse satın alımları ve iş geliştirme ile ilgili katlanılan tüm bedeller dahil toplam 450.000.000 Amerikan Doları  ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Halihazırda %50 hissesi Imperial National Resources Trone Inc, %50 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc sahipliğinde olan  Pacific Soda LLC’nin %10 hissesinin Imperial National Resources Trone Inc’dan alınması, 

%100 hissesi Imperial National Resources Trone Inc’a ait olan Atlantic Soda LLC’nin %60 hissesinin alınması, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde hali hazırda 2,5 milyon ton doğal soda külü kapasitesi ile operasyonlarını sürdüren Ciner  Wyoming USA’in %51 hissesine sahip olan Ciner Resources LP’nin %74 payına sahip olan Ciner Resources  Corporation şirketinin %60 hissesinin alınması. 

22 Kasım 2021 Pazartesi günü Şişecam Genel Müdürü Sayın Görkem Elverici Amerika yatırımına ilişkin webcast yayınları  düzenleyecektir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirmesi yapılacaktır. 

SMART, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000- TL’ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye  Piyasası Kurulu tarafından ekteki şekilde onaylanmıştır. 

TURSG, Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Ekim sonu toplam brüt prim üretimi 8 milyar 500 milyon TL ‘ye ulaşarak  ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artışla gerçekleşmiştir. 

YGYO, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 19.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirket Genel Müdürü Sn.Yaşar Altıparmak’ın vefatı nedeniyle yerine Genel Müdür olarak Sn.Kurtuluş Akyüz’ün atanmasına karar  verilmiştir. 

YYAPI, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 19.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn.Yaşar Altıparmak’ın vefatı nedeniyle başalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine Sn.Ömürcan  Avşar’ın atanmasına, söz konusu atamanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ZOREN, Şirketin iştirakleri aracılığı ile Türkiye’de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan  faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet  gösterilmesi amacıyla, Hollanda’da kurulu %100 bağlı ortaklığı olan ZES N.V.’nin %100 doğrudan hissedarı olarak İsrail’de  “Zorlu Energy Solutions (ZES) Israel Ltd.”, Karadağ’da “ZES D.O.O” ve İtalya’da “ZES S.R.L.”unvanlı şirketler kurulmuştur.. 

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

BASGZ,TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş., 18.11.2021 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş.’nin payları ile ilgili olarak ortalama 16,27 TL fiyattan 9.575.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesindeki  paylarımız/oy haklarımız 18.11.2021 tarihi itibariyle % 84,94 seviyesine gerilemiştir. Satışa konu hisseler, Şirketimizce “Fiyat  İstikrarı İşlemleri” kapsamında halka arzdan sonra piyasadan alınan 45.754.895 TL toplam nominal değerli hissesin bir  kısmıdır. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin pay halka arzına ilişkin İzahname’nin 27.3.c  maddesi ile Şirket, Pay Tebliği’nin 8’inci maddesinin emredici hükmü uyarınca; halka arz edilen payların borsada işlem  görmesinden itibaren bir yıl süreyle, Şirket’te sahip olduğu payları, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada  satmayacağı, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir  işleme tabi tutulmayacağı ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların bu sınırlamaya tabi olacağı  ve satmama taahhüdü ile ilgili olarak SPKn, SPK’nın İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, Pay Tebliği ve Satış Tebliği ile diğer  ilgili sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hükümlere uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etmiştir. 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA, 18/11/2021 – 18/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak  13,05 – 13,20 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 18/11/2021 tarihi itibariyle %0,391 sınırına ulaşmıştır. 

PIT,ETILR, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Mehmet Hilmi  Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.11.2021 tarihli ve E-29833736- 105.01.01.01-12698 sayılı yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylandı. Gönüllü pay alım teklifi 10 iş günü boyunca  sürecek, 11 Kasım 2021’de başlayıp, 24 Kasım 2021 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar  için 5,33 TL’dir. 

Bu çerçevede Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım  teklifi yapılacaktır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

BAGFS, Şirketimizin 45.000.000 TL (Kırkbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde %200 oranında  90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 (Yüzotuzbeş Milyon Türk  Lirası)’na yükseltilmesine ilişkin 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası  Kurulu’nun 18.11.2021 tarihli ve 2021/58 sayılı bülteninde söz konusu başvurumuzun onaylandığı açıklanmıştır. SPK  tarafından onaylanan izahname KAP’ta ayrıca ilan edilmiştir.

22 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

Farklı dillerde görüntüle Türkçe

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments