8 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbulda işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

8 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ADESE, ITTFH, ALCAR, BNTAS, BIOEN, BOBET, DOKTA, EGEEN, ENKAI, FROTO, GENIL, FRIGO, GLRYH, IHGZT, ISBIR, ISYAT, KCHOL, KERVN, MGROS, ODAS, RYGYO, SERVE, TEZOL, TEKTU, TKFEN, YEOTK, DGKLB, GLYHO, INVEO, KRONT, KRVGD, PAGYO, SARKY, TAVHL, QUAGR, AKFGY, OSTIM

ŞİRKET HABERLERİ 

ADESE,ITTFH, Şirketin sahip olduğu ve Vakıf Katılım Bankası tarafından üzerinde Vefa (Geri alım hakkı ) sözleşmesi tesis  edilmiş bulunan 7 Renk Projesinin , kat karşılığı yöntemi ile gerçekleştirilmesi konusunda Konya’da mukim Konya Okkalar  İnşaat A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. 

7 Renk Projesi , mevcut durumda tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına henüz başlanmamış  durumdaki 303 adet konuttan oluşmaktadır. 

ALCAR, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 05.11.2021 tarihinde; 

Şirketin Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İmes Sanayi Sitesi, Esenşehir Mah. 3. Cadde No.2, 34760 Ümraniye – İSTANBUL adresindeki fabrikasında kurulu bulunan panel radyatör üretim hattındaki üretime 28.02.2022 tarihi itibariyle son  verilmesine, panel radyatör üretim hattı ve yardımcı ekipmanlarının KDV dahil 2.655.000 USD satış bedeli karşılığında SANICA  ISI SANAYİ A.Ş.’ye satılması için satış sözleşmesi imzalanmasına, satış sözleşmesi çerçevesinde satış işlemlerinin  yürütülmesine ve tamamlanmasına, 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

Bu kapsamda Isıtma Ürünleri Fabrikası’ndaki panel radyatör üretim faaliyetleri ile ilgili 31 şirket çalışanımızın iş akitleri yürürlükteki iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak feshedilecektir. Toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık  4,2 milyon TL ödeme yapılacaktır. 

Şirketimizin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarında satışı gerçekleşecek olan panel radyatör üretim hattı ve yardımcı  ekipmanlarının değeri yaklaşık 3,4 milyon TL’dir. Satışın gerçekleşeceği tarihte satış geliri ile finansal tablolarda bulunan değer  arasında fark dönem karına yansıyacak olup, satışa konu üretim hattı ve ekipmanın toplam defter değerinin toplam varlıklar  içindeki payı %0,4’tür. 

BNTAS, Şirketin 16.07.2020 Tarih ve 2020/020 nolu yönetim kararına istinaden; sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj  sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme  hedefleri doğrultusunda Bantaş’ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya  gerçekleştirilmesi düşüncesiyle; 

Ofset tesislerimizin kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması yanında yeni bir lak hattı  alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması, baskı maliyetlerimizin  azaltılması amacı ile kendi kesim hattımızın kurulması, üretim yerleri çeşitlendirme konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması,  ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması, projelendirilmesi; İlgili yatırımlar için gerekli 

finansmanın karşılanması amacı ile şirketin mevcut özkaynakları yanında alternatif finansal kaynakların araştırılması ve Yönetim  Kurulunun onayına sunulması. 

Yatırımlar ile ilgili özellikle yerli firmaların ağırlıkta olmasına önem verilerek yerli ve yurt dışı firmalardan teklif alınması, alınan  teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde yönetim usullerine göre, Yönetim Kurulu’na bilgi vermek şartıyla sonuca  erdirilmesi; bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim  Kurulu’na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan ERDAN’a yetki verilmesine  karar verilmişti; 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar; 

08.09.2021 tarihli bildiriminden sonra ki gelişmeler; 

Sebatier firmasına siparişi verilen otomatik double makas, dikiş ve toz lak hattı, kurutma fırını ve üretim hattı 2021 Eylül ayında  teslim alınmış olup montajı devam etmektedir. 

Kutu tesislerinde iki üretim tesisinin birleştirilmesi amacıyla başlanan inşaat devam etmektedir. 

Diğer planlanan yatırımlar öncelik sırasına göre belirlenen takvime uygun olarak devam etmektedir.

BIOEN, Şirketin bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin işletmecisi olduğu Çine Biyokütle  Enerji Santralinin 1,40 MWe olan kurulu gücünün 13,60 MWe ye çıkarılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca kısmi  kabul işlemi gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 1,40 MWe kurulu güç kapasitesinde olan tesisimiz, yapılan kabul işlemi  neticesinde lisans gücü olan 13,60 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır. 

BOBET, Baltalimanı Çayır Caddesi N28-1 Sarıyer-İstanbul adresindeki Baltalimanı Mobil Hazır Beton Üretim tesisinin mevcud  projedeki işin bitmesi sebebi ile 05/11/2021 tarihi itibariyle kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. BUCIM, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artışı ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen Esas Sözleşme  Tadil metni 02.11.2021 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil, 05.11.2021 tarihinde de Ticaret Sicili Gazetesinde ilan  edilmiştir. 

DENFA, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Murat KULAKSIZ’ın Genel Müdür olarak atanmasına karar  verilmiştir. 

DOKTA, Doktas Dokumculuk payları, 08.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar’da işlem göreceğinden söz konusu  tarihten itibaren aşağıda belirtilen endekslerde yer alacaktır. 

BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 116.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %5 olarak dikkate  alınacaktır. 

EGEEN, 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kuruluna verilen Kar Payı Avansı dağıtımına  karar verme yetkisine istinaden, bu hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir. 

ENKAI, Yönetim Kurulu, 30.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2021- 30.09.2021 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması  gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 1.120.000.000.- TL’sının 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden  hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 05.01.2022 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 20,00 net % 17 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir. 

FROTO, 14 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamalarında ve son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya  açıklanan faaliyet raporun da belirtildiği üzere, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında  otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır. Ana ortaklarından Ford Motor Company’nin aldığı önlemler  ve şirketin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda  çalışmaları sürdürmekle birlikte, gelinen aşamada Gölcük Fabrikasında 6 – 17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine  karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında ise üretime devam edilecektir. 

Üretime ara verilmesi nedeniyle son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporunda yer verilen 2021 yılına  ilişkin toplam üretim ve toplam satış beklentilerinde (ağırlıklı olarak ihracat adetlerinden olmak üzere) yaklaşık 18 bin adet azalış  olacağı öngörülmektedir. 

FRİGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.‘nin 03.11.2021 tarihinde aynı anda başlayan % 850 oranındaki  bedelli sermaye artırımı ile % 152,25225 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım  karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 05.11.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Kaydileşmiş hisse senetlerinin  rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 17.11.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma  süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir. 

GENIL, Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik TÜRKAK tarafından akreditasyonlu denetim firması tarafından  gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Şirketin İdari ve satış-pazarlama alanlarında sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim  Sistemi belgesinin kapsamı üretim alanlarına yönelik olarak da genişletilmiştir.

GLRYH, Genel kurul toplantısı gündem madde 4: 

“Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. 

Toplantı Başkanı “Yönetim Kurulumuzca; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kuru1u’nun Seri: II, 14.1 sayılı Tebliği  hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ata Bağımsız Denetim ve  Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda  56.805.152,00 TL ana ortaklık karı, yasal kayıtlarda ise 314.838,34 TL zarar edilmiş olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması  yönündeki kararı ortakların onayına sunmak istiyorum” dedi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı şirket karından kanun ve ana  sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına 308.036 ret oyuna karşılık  4.624.615,29. olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.” 

IHGZT, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 636 Ada 3 Parselde kayıtlı toplam 9.270,42 m² alana sahip arsa yatırım  amaçlı olarak 52.565.000 TL bedel ile 04.11.2021 tarihinde peşin olarak satın alınmıştır. 

IHGZT, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 636 Ada 4 Parselde kayıtlı toplam 5.562,64 m² alana sahip arsa yatırım  amaçlı olarak 31.506.793 TL bedel ile 04.11.2021 tarihinde peşin olarak satın alınmıştır. 

IHGZT, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 636 Ada 5 Parselde kayıtlı toplam 3.708,77 m² alana sahip arsa yatırım  amaçlı olarak 21.006.473 TL bedel ile 04.11.2021 tarihinde peşin olarak satın alınmıştır. 

ISBIR, Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin paylarının halka arzı ile ilgili İzahname/İhraç Belgesi  Sermaye Piyasası Kurulun’nca onaylanarak, 04.11.2021 tarih 2021/54 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur. 

ISBIR, Şirketin kuruluşunda büyük emeği geçen, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten ve 16.06.2021  tarihinden itibaren görevini yönetim kurulu başkan vekili olarak sürdüren Sayın Osman Atay Kuzucuoğlu vefat etmiştir. 

ISYAT, Şirket ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasındaki Risk Yönetimi Sistemleri Hizmet Alım Sözleşmesi karşılıklı  mutabakat ile 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

KCHOL, Şirketin 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ilişkin dokuz aylık özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem faaliyet  raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz  internet sitesinde (www.koc.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. 

KERVN, Şirkete Zeynep Tümer tarafından açılan bağımsız denetçi atanması talepli davada İstanbul 20.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 19.10.2021 tarihli 2021/475 E. 2021/757 K. sayılı kararı neticesinde Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.  A.Ş’nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir. 

MGROS, Yatırımcıları ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketin 01 Ocak – 30 Eylül 2021 hesap dönemine ait  operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2021 yılına ilişkin beklentilerin de güncellendiği bilgilendirme sunumu ve  basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitesine yüklenmiştir.

ODAS, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”  hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali  tabloları ve Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul  Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması  hususunda, takip eden ilk Olağan Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. 

RYGYO,,Şirketin portföyünde yer alan İzmir İli Menderes İlçesi Görece Mahallesi 515 Ada 9 Parsel üzerindeki 15.601 m2’lik  arsanın üzerinde bulunan 7.800 m2’lik deponun 1.293 m2’lik depolama alanı Işık Ahşap Profil Lojistik Sanayi Ticaret A.Ş.’ye  1 seneliğine kiraya verilmiştir. 

Kiraya verilen depodan 1 senede 300.000 TL+KDV gelir elde edilecektir. 

RYGYO, Şirketin portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 841 Ada 12 Parsel üzerindeki 6.433,40 m2  arsa üzerinde bulunan 8.906 m2 deponun 1.000 m2’lik depolama alanı “Anitaş Lojistik Hizmetleri A.Ş.”ye 01 Ocak 2022  tarihinden itibaren 1 seneliğine kiraya verilmiştir.  

Kiraya verilen depodan 1 senede 600.000 TL+KDV gelir elde edilecektir. 

SERVE, Şirketin, tapu kayıtları üzerinde bulunan T.İş Bankası A.Ş.’nin 2.000.000.-TL (ikimilyonTürkLirası) tutarındaki ipotek  kaydının kaldırılması ile ilgili gerekli ipotek fek yazısı alınmış ve Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılan müracaatı ile  05.11.2021 tarihi itibariyle ipotek kaldırılmıştır. 

TEZOL, KAP’ta 04.11.2021 tarihinde 975000 numaralı bildirim ile yayınlanan mali tablolarda KAP şablonunda yer alan Kar  veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu dönem başlıkları sehven girilmiştir. Mali tablolarda rakamsal hata bulunmamakla  birlikte dönem başlıkları düzeltilmiş tablolar tekrar gönderilecektir. 

TEKTU, Şirketin 05.11.2021 tarihinde yapmış olduğu 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirket Yönetim  Kurulu’nun 06.10.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında 2020 yılı dönem net zararının SPK mevzuatı gereği geçmiş yıl  zararlarına ilavesi 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmuş ve oy biriliği ile karar verilmiştir. 

TKFEN, İlgi açıklamalarımızda, bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Toros Tarım) hisselerinin  tamamına sahip olduğu CFS Petrokimya Sanayi A.Ş. tarafından Toros Tarım’ın Mersin arazisi üzerinde yapılması planlanan  bir polipropilen üretim tesisi (Proje) için yapılan hazırlık çalışmaları ve konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verilerek, son  olarak 28 Mayıs 2021 tarihli açıklamamızda ise, Mersin 2. İdare Mahkemesinin ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki  kararlarına karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu ve ÇED raporunun iptal edilmesi sebebiyle bu  aşamada Proje çalışmalarının durdurulmasına karar verildiği belirtilmiştir. 

Danıştay 6. İdare Mahkemesinin temyiz incelemesi neticesinde, temyiz istemimizin reddi ile ÇED Olumlu Kararının iptaline  dair ilk derece mahkemesince verilen kararın onanmasına ve karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına karar  verilmiş olup, mahkemenin bu kararı çerçevesinde Proje çalışmalarına devam edilmemesine karar verilmiştir. 

YEOTK, Şirketin ile HAS-KAR Harita Kadastro Müh. Taah. Ve Tic. Limited Şirketi arasında bugün (05.11.2021) Eskişehir  Koçtaş GES anahtar teslimi yapım işi için sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 722.112 USD’dir.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

AKSA, 05/11/2021 – 05/11/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 23,20 – 23,60 TL fiyat  aralığından 60.638 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 05/11/2021 tarihi itibariyle %19,915868 sınırına düşmüştür. 

DGKLB, 05.11.2021 tarihinde Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,32-2,34 TL fiyat  aralığından 1.510.000 TL toplam nominal tutarlı alış ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Doğtaş Kelebek  Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım 05.11.2021 tarihi itibariyle %9,86 sınırına ulaşmıştır. 

GLYHO, 4 Kasım 2021 tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak brüt 1,70 TL fiyattan 37.526.967 adet payın  Borsa İstanbul’da özel emir yöntemiyle satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Global Yatırım  Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 4 Kasım 2021 tarihi itibariyle %0.00 sınırına ulaşmıştır. 

HFP,HPZ,IYF 05 Kasım 2021 tarihinde; Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPZ)  Portföyünde yer alan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) hisselerinin toplamı, 4,62 fiyattan 14.000.000-TL Nominal  hisse alımı sonucunda %10,00 sınırını aşarak %10,14’e ulaşmıştır. 

HFP,IYF,HPF 05.11.2021 tarihinde; Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HPF)  Portföyünde yer alan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) hisselerinin toplamı, 4,62 fiyattan 6.000.000-TL Nominal hisse  satışı sonucunda %5,00 sınırının altına inmiştir. 

INVEO, 05/11/2021 – 05/11/2021 tarihinde INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,68 – 28,92 TL fiyat  aralığından 860 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 05/11/2021 tarihi  itibariyle %0,023 sınırına düşmüştür. 

ISY, GLYHO, 04.11.2021’de gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu  Yatırım Fonlarının Portföylerindeki Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait pay senetlerinin toplamı, 04.11.2021 tarihi itibariyle  66,915,032.066.-adede ve toplam oy hakları 10.29462%’ye çıkmıştır. 

KRONT, 05/11/2021 – 05/11/2021 tarihinde KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 33,860 – 34,200 TL fiyat aralığından 24.213 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 05/11/2021 tarihi itibariyle %0,17 sınırına düşmüştür.

KRVDG, Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek  değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla payların geri alınmasına karar verilmiştir. 

Geri alıma konu olan pay miktarı 3.000.000, ödenecek azami tutar 50.000.000 TL’dir. 

PAGYO, 04/11/2021 – 04/11/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,40 – 6,67  TL fiyat aralığından 0,00 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 265.558,00 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 04/11/2021 tarihi itibariyle %10,499 sınırına düşmüştür. 

SARKY, 03/11/2021 – 03/11/2021 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak  19,32 – 19,34 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 50.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 03/11/2021 tarihi itibariyle %0,71 sınırına düşmüştür. 

TAVHL, 05.11.2021 tarihinde TAV Havalimanları Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,0 TL fiyattan 21.000 adet toplam  nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAV Havalimanları Holding A.Ş sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 05.11.2021 tarihi itibarıyla %0 seviyesine düşmüştür. 

QUAGR, 29.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 05.11.2021 tarihinde yapılan  alımlar tabloya eklenmiştir. 05.11.2021 tarihinde 11,90 TL ortalama fiyattan 25.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip  olduğu QUAGR payları 3.920.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,634).
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

AKFGY, Yönetim Kurulunun 20.10.2021 tarihli kararına istinaden; 

Şirketin, mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, Şirketimiz emisyon  primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL arttırılması, 

Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası  hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının  aşılarak 1.300.000.000 TL’ye yükseltilmesi ve 

Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketin sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına ilişkin olarak İhraç Belgesi Onayı  ve Esas Sözleşme Tadili amacıyla 05.11.2021 tarihinde SPK’ya başvuru yapılmıştır. 

OSTIM, Şirketin %66,53 oranında ortağı olduğu Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme  Sanayi Anonim Şirketi’nin 05.11.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayesinin  2.000.000,00 TL’den, 4.700.000.00 TL’ye nakit olarak artırılmasına karar verilmiş olup, artırılan sermaye  tutarına sermayedeki oranımıza göre katılınmasına, 

Yukarıdaki açıklamalar uyarınca belirlenecek olan toplam sermaye koyma borcunun 1.796.365,76 TL’sının, sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine, sermaye olarak ödenecek  olan tutarın Şirketin sermaye artırımından elde ettiği fondan karşılanmasına, 

Karar verilmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments