3 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri

3 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

3 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ARENA, ARSAN, DGGYO, DGYO, EDATA, EGEEN, EKGYO,FRIGO, GEREL, KUYAS, LUKSK, MGROS, METRO, RNPOL, VANGD, ZOREN, AKSA, ATAGY, COSMO, ENKAI, ERSU, MAVI, MOBTL, NUGYO, RYGYO, SRVGY, ADESE, ITTFH, AVHOL, BALAT, MARKA

ARENA, 13 Eylül 2021 tarihli KAP açıklamasında Şirket ile Likewize Corp. (önceki ünvanı ile Brightstar Corp.) arasında Brightstar  Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti.’nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100’ünün Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin Satın  Alma Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. 

22 Kasım 2021 tarihli KAP açıklamasında ise Brightstar Türkiye’nin hisselerinin %100’ünün satın alma bedeli olarak belirlenmiş olan 35  milyon Amerikan Doları nakit ödeme bedelinin 6 milyon Amerikan Doları indirim sonrasında 29 milyon Amerikan Doları olarak yeniden  belirlendiği duyurulmuştu. 

Bu sefer; Satın Alma Sözleşmesinin imzalandığı tarihten bugüne kadar Türk Lirasında yaşanan değer kaybına istinaden taraflar arasında  yeni görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler karşılıklı mutabakat ile başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Brightstar Türkiye’nin  hisselerinin %100’ünün satın alma bedeli ilave 2,5 milyon Amerikan Doları indirim sonrasında nihai olarak 26,5 milyon Amerikan Doları  olarak belirlenmiştir. 26,5 milyon Amerikan Doları bedelin tamamı nakit olarak ödenmiş olup, Şirketin başkaca bir ödeme yükümlülüğü  kalmamıştır. 

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur. 

ARSAN, Şirketin Yönetim Kurulu kararı;  

Şirketin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kullanacağı 65.000.000 TL (Altmışbeşmilyon TL) tutarındaki  banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında kefalet verilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

DGGYO, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır. 

Şirket tarafından Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın iptali istemiyle dava açıldığı ve ancak bu talebin İstanbul  2.İdare Mahkemesi’nin Esas N2015/2177, Karar N2017/1332 sayılı kararı ile reddedildiği, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin bu kararına  karşı, İstanbul Bölge İdare Başkanlığı nezdinde istinaf yoluna başvurulduğu ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava  Dairesi’nin Esas N2017/1187, Karar N2018/1104 sayılı kararı ile istinaf talebinin reddine karar verildiği, bu karara karşı temyiz yoluna  başvurulduğu 20.12.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile bildirilmişti.  

01.12.2021 tarihinde tarafımızca tebellüğ edilen Danıştay 6. Dairesi’nin Esas N2018/5709, Karar N2021/10534 sayılı kararı ile Maslak  ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın plan hiyerarşisine aykırılığı yönünden temyiz isteminin kabulüne, İstanbul Bölge İdare  Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince verilen 18/05/2018 tarih ve E.2017/1187, K:2018/1104 sayılı kararın Bozulmasına, yeniden karar  verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine kesin olarak karar verilmiştir. 

Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup,Şirket gelişmeler oldukça kamuya duyuracağını belirtmiştir. DZGYO, Şirketin portföyünde bulunan, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 268 ada 1 parselde konumlu, 30.12.2020  tarihli gayrımenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 283.200 TL ekspertiz değeri olan G Blok içerisinde yer alan 34 no.’lu 1  adet bağımsız bölümün 02.12.2021 tarihinde KDV dahil 967.600 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır. 

EDATA, Şirketin, İspanya menşeili üretici firma Sealpath Technologıes S.L. ile veri şifreleme, koruma ve kontrol etme ürünü olan  Sealpath’in distribütörlüğü için 02.12.2021 tarihi itibariyle distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır. Şirket Sealpath markalı ürünün  Türkiye’ deki tek distribütörüdür. 

EGEEN, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon ünvanlı, 100 milyon TL fon büyüklüğünde  bir fon kuruluşu çalışmaları yürütülmektedir. 

Şirketin anılan fona katılması amacı ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından fon kuruluşuna izin  verilmesi ile birlikte yürürlüğe girmek 

üzere bir protokol imzalanmıştır. Fona katılım tutarı/oranı SPK tarafından izahnamenin onaylanmasını müteakip kararlaştırılacak ve  kamuya açıklanacaktır. 

EKGYO, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi‘nin sözleşmesi, Yüklenici Ebruli İnşaat  A.Ş. ile 30.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir; 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 1.850.000.000 TL 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %38,00 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 703.000.000 TL 

FRIGO, Şirketin merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 

– Şirketin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı  üzerinden 94.350.000 TL’si (%850) nakden, 16.900.000 TL’si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından) karşılanmak üzere toplam  111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılmasına ilişkin sermaye artış başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2021 tarih  ve 55/1582 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. 

-Şirketimizin çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL’ye artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL  yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 03.11.2021- 17.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

-Söz konusu yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 239.569,677TL nominal değerli payların tamamının satışı  22.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Sermaye artış sürecinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK’nın ilgili  tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından; 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 11.100.000 TL’dan 94.350.000 TL’sı nakden 16.900.000 TL’sı iç kaynaklardan karşılanmak üzere  122.350.000 TL ye artırılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmemizin “Sermaye ve Paylar ” balıklı 6. Maddesinin ekteki yeni şekilde tadil  edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması halinde, genel kurul aranmaksızın 10 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine, Karar  verilmiştir. 

GEREL, Şirket ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Aselsan için AC Şarj Cihazları Üretimi konusundaki Çerçeve  Sözleşme için gerekli teknik dokümanların oluşturulması’na yönelik olarak tarafların yapacağı görüşme ve çalışmalara zemin yaratılması  amacı ile anlaşma imzalanmıştır. 

KUYAS, Şirketin devam eden yatırımları finansmanında ve şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere İstanbul/Bahçelievler MAHALLE:  Yenibosna PAFTA NO: 243Ds2a ADA NO: 1542 PARSEL NO:42 üzerinde yer alan 8.204.51 m2 büyüklüğünde şirkete ait arsanın ön  ödeme şartı sonrası vadeli ödeme olacak şekilde alıcı ile satış sözleşmesi imzalanmıştır. Mevcut arsa üzerine alıcı ile birlikte müşterek  proje geliştirilecektir. 

LUKSK, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 30.11.2021 tarih 25-2021 sayılı toplantısında; 

Şirket 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve Esas  Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konularında alınan karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmiştir. 

MGROS, Şirketin, ekli listede belirtilen 16 adet Migros, 9 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 29 satış mağazası  Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 

30 Kasım 2021 itibariyle Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.536’dır. 

METRO, Şirketin paylarının Borsa İstanbul’da oluşan değerinin şirketimizin gerçek performans ve potansiyelini yansıtmadığı  düşüncesiyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması  amacıyla; 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 02.12.2021 tarihli kararı ile ;Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları  doğrultusunda ve 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısının pay sahipleri tarafından kabul edilmiş olan 14.  gündem maddesi kararı çerçevesinde; şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketin kendi paylarında geri  alım işlemi yapabilmesine,İşlemlerinin aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon  tutarının 15.000.000 TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine,Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının  10.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenmesine,karar verilmiştir. 

RNPOL, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 12.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış  olup Şirketin sermayesini temsil eden 30.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota  alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 06/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 9,90 TL/pay baz fiyat, “RNPOL.E” kodu ve sürekli  işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 

YAYLA, T.C.İller Bankası A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yüklenimi altında bulunan Akbük(Aydın) Kanalizasyon İnşaatında  gerçekleşme oranı %114’e geldiğimiz yapım işinin; İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün 18.10.2021 tarih ve 94343 sayılı makam oluru ile  işe ait sözleşmenin 27/1.maddesi ile sözleşme eki Yapım İşleri Şartnamesi 47/9. Maddesinde yer alan hükümler gereğince tasfiye edilmesi  uygun görülmüştür. 

İşe ait tasfiye geçici kabulü işlemleri İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Şirket yetkilisinin katılımlarıyla 08- 09 Aralık 2021 tarihlerinde mahallinde yapılacaktır. 

VANGD, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 02.12.2021 tarihli kararı ile; 

Şirketin ortaklık oranlarının ve şartlarının aşağıda belirtilen şekilde; Samsun Ticaret Sicilinde Metross Turşu ve Konserve Gıda Anonim  Şirketi ünvanı ile 1.000.000 TL sermayeli şirket kuruluş işlemleri için SAMSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile birlikte gerekli  başvuruların yapılmasına; 

-Kurulacak olan şirkete SAMSUN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ‘nin % 51 oranında, Şirketin VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ  TİCARET A.Ş.’nin %49 oranında paya sahip olacak şekilde şirket kuruluşunun tamamlanmasına, 

-Kurulacak olan Metross Turşu ve Konserve Gıda Anonim Şirketi ‘nin kuruluş sermayesine %49 paya karşılık gelen 490.000 TL ile iştirak  edilmesine, 

Karar verilmiştir. 

ZOREN, 19.11.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden; Şirketin iştirakleri aracılığı ile Türkiye’de yürütülen elektrikli araç sarj  istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve  ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Hollanda’da kurulu %100 bağlı ortaklığı olan ZES N.V.’nin %100 doğrudan  hissedarı olarak Hırvatistan’da “ZES društvo s ograničenom odgovornošću za usluge” unvanlı bir şirket kurulmuştur. 

-Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz başvurusunu onayladı. 

-Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Arçelik’in borçlanma aracı ihracını onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan karara  göre, Şirket 2,0 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak. 

-Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Petrokent Turizm’in pay ihracını onayladı. 

-“Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket), 99.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde  38.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Şirket  ortağı Eda ÖZHAN tarafından Şirket’e sermaye avansı olarak verilen 100.911.542,12 TL fondan karşılanarak  artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Eda ÖZHAN’a tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulca  onaylanması talebinin, pay satış fiyatının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış  Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyat, 14.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı yönetim  kurulu kararı çerçevesinde tahsisli satışın Borsada yapılacağı tarihten önceki 5 iş günü içinde Borsada oluşan günlük  ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması ile Kurulumuz tarafından 04.02.2021 ve 01.07.2021 tarihlerinde onaylanan Pay  Satış Bilgi Formları kapsamında Eda ÖZHAN’ın Borsa’da gerçekleştirdiği Şirket paylarının satışı işlemlerinde, sattığı  paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal değerli payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış  fiyatı olan 8,82 TL’den yüksek olanı olacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. ” 

-Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Deniz GYO’nun borçlanma aracı ihracını onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan  karara göre, Şirket 500 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu nitelikli yatırımcılara satacak. 

-Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Net Holding’in esas sözleşmesinin tadil tasarılarına uygun görüş verdi. 

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Net Holding A.Ş.’nin, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’ne uyum  sağlamak amacıyla, Şirket’in 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayesinin içinde elde tutma süresi 31.12.2021 tarihi  itibariyle dolacak olan 144.452.127 TL tutarındaki sahip olduğu kendi paylarının, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin  19’uncu maddesi gereğince “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı” usullerine göre itfa edilmesi suretiyle  Şirket’in 563.875.937 TL olan çıkarılmış sermayesinin 144.452.127 TL azaltılarak 419.423.810 TL’na indirilmesini  teminen Şirket esas sözleşmesinin “Holding’in Sermayesi” başlıklı 8’inci ve “Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası  Araçları” başlıklı 9’uncu maddelerinin tadil tasarılarına Şirket’in talebi doğrultusunda Kurulca uygun görüş verilmiştir.”
PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

AKSA,EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş., 02/12/2021 – 02/12/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili  olarak 29,46 – 29,88 TL fiyat aralığından 110.226 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafınca/ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları  02/12/2021 tarihi itibariyle %20,0373748 sınırına ulaşmıştır. 

APY,ATAGY, 01/12/2021 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,72-3,90 fiyat aralığından 13050 adet  alım işlemi tarafca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 01/12/2021 tarihi  itibariyle %0,16 sınırına ulaşmıştır. 

COSMO,HAKAN ERTAÇ, 01.12.2021 tarihinde Cosmos Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,57 TL.fiyattan 51.093 Adet satım  işlemi tarafca gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Cosmos Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payları 01.12.2021 tarihi itibari ile % 12,53  sınırına düşmüştür. 

ENKAI,MEHMET SİNAN TARA, 01/12/2021 – 01/12/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,10 – 16,20  TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafca/ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 01/12/2021 tarihi itibariyle  %0,415 sınırına ulaşmıştır. 

ERSU,AKMAN DIŞ TİCARET VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş., 01/12/2021 – 01/12/2021 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları  ile ilgili olarak 5,04 – 5,06 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafca/ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları  01/12/2021 tarihi itibariyle %7,04 sınırına ulaşmıştır. 

MAVI, Schroders PLC,30/11/2021 tarihinde, işletmemiz tarafından Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS. hisseleriyle ilgili olarak  73.47012418 TL bedelden 76,746 birimlik Satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS  sermayesindeki payların 30/11/2021 tarihi itibariyle 4.94% sınırına aşmıştır. 

MOBTL,AYDIN MUSTAÇOĞLU, 01/12/2021 – 01/12/2021 tarihinde MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  payları ile ilgili olarak 1,69 – 1,69 TL fiyat aralığından 3.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı  satış işlemi tarafca/ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  sermayesindeki payları/oy hakları 01 /12/2021 tarihi itibariyle %72,99 sınırına ulaşmıştır. 

NRBNK,NUGYO, 02/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 8, 46-8,60 Fiyat aralığından 1.834.177,16 toplam  nominal tutarlı satış ilemi tarafca / ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  sermayesindeki payları / oy hakları 02/12/2021 tarihi itibariyle % 7,9170sınırına ulaşmıştır. 

RYGYO,EGEMEN DÖVEN, 01/12/2021 – 01/12/2021 tarihinde REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili  olarak 3,59 – 3,70 TL fiyat aralığından 500.051 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafca/ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy  hakları 01/12/2021 tarihi itibariyle %7,70 sınırına ulaşmıştır. 

SRVGY,AHMET ÇELİK, 01/12/2021 tarihinde SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 96,85 – 97,20  TL fiyat aralığından 76.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 01/12/2021 tarihi itibariyle %8,18 sınırına ulaşmıştır. 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

ADESE,ITTFH, Şirketin 27.10.2021 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile yeni pay alma haklarının  kullanılmasından sonra kalan toplam 49.436.050,968TL nominal değerli payların 01.12.2021-02.12.2021 tarihlerinde BİAŞ  Birincil Piyasa’da halka arz edileceğini KAP’ta duyurulmuştu. Birincil Piyasa’da gerçekleşen halka arz işlemleri  kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı satılmıştır. Birincil piyasa işlemleri neticesinde  kalan 0,968 lot altı tutar, Şirket tarafından satın alınmıştır. 

AVHOL, Yönetim Kurulu’nun 02.12.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile, 

– Şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL  olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 37.250.000 TL’ye artırılması ve  artırılması planlanan 7.250.000 TL sermayeyi temsil eden payların 6.350.000 TL nominal değerli kısmının Şirketin hakim  ortağı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’ye ve 900.000 TL nominal değerli kısmının şirketin dolaylı hakim ortağı ve  yönetim kurulu başkanı Ramazan Burak TELLİ’ye olan nakit borçların ödenmesini teminen muaccel alacakları karşılığında  tahsisli olarak ihraç edilmesine, 

– Tahsisli olarak ihraç edilecek ve ihraççının sermayesinin %24,16666’sine karşılık gelen 7.250.000 TL sermayeyi temsil  eden payların B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören statüde olmasına, 

– Artırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek  olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine ve pay bedellerinin Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Ramazan  Burak TELLİ’nin şirketten olan nakden ve muaccel olan alacaklarından mahsup edilerek tahsiline, 

– Bu kapsamda tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak başta Sermaye Piyasası  Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara başvuru yapılmasına 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

BALAT, Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi KAP’ta  yayımlanmıştır. 

MARKA, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.12.2021 tarih ve 2021/61 sayılı haftalık bülteninden öğrenildiği üzere; Şirketin  20.990.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine  İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenecek fiyat esas alınmak suretiyle 25.010.000 TL satış bedeli karşılığı belirlenecek  nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla  Şirket Yönetim Kurulu’nun 27.05.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı ile yapmış olduğu başvuruları olumsuz karşılanmıştır. 

3 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

25 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri

25 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

25 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

ADESE, ITTFH, ANGEN, BUCIM, EGEEN, EKGYO, ENJSA, GENIL, ICBCT, IHLAS, IHGZT, IHAAS, INFO, ANELE, KERVN, KLMSN, MANAS, MOBTL, RALYH, TAVHL, TRILC, TUPRS, ALMAD, ARSAN, BIMAS, ENKAI, GLYHO, MARTI, DITAS, SAHOL, SRVGY, THYAO, VERUS, VERTU, BIOEN, BAGFS, FRIGO, OSMEN

ŞİRKET HABERLERİ 

ADESE,ITTFH Şirketin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin  tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ‘ ye çıkarılmasına ilişkin  olarak, 08.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.11.2021 tarihinde  tamamlanmıştır. 

A Grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı ana ortağı olan İttifak Holding A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Yeni pay alma  haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 49.436.050,968 TL , 01.12.2021 – 02.12.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1  TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan  satışa sunulacaktır. 

ANGEN, Şirketin, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi pozisyonuna yeni bir kişi atanması için çalışmalarını devam ettirmekte olup,  pozisyon ataması gerçekleşene kadar Yatırımcı İlişkileri görev ve sorumlulukları Mali İşler departmanı tarafından yerine  getirilecektir. İletişim için “yatirimci.iliskileri@anatoliageneworks.com” e-mail adresini kullanabilirsiniz.

BUCIM, Şirketin Pazarlama Müdürü Sn. Salih SELÇUK 24 Kasım 2021 tarihi itibariyla görevinden ayrılmıştır.

EGEEN, 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamasına konu olan yatırım teşvik belgesi kapsamında Pınarbaşı merkez üretim  tesisindeki modernizasyon çalışmaları devam etmekte olup, 13.01.2022 tarihinde sona erecek olan belge süresinin 2 yıl  uzatılması hususunda ilgili kuruma bugün başvuruda bulunulmuştur. 

EKGYO, Şirket tarafından ihale edilen Denizli Merkezefendi Projesi İkmal İnşaatı İşi‘nin sözleşmesi, Yüklenici Turgut  Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş. ile 24.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

EKGYO, İhalesinin 2. oturumu 19.10.2021 tarihinde yapılmış olan İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir  Paylaşımı İşi‘nin sözleşmesi, Yüklenici Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. ile 23.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. 

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir; 

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) 2.600.000.000 TL 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı %35,00 

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) 910.000.000 TL 

ENJSA, Yönetim Kurulu tarafından 09.11.2021 tarihinde; Şirketin, Şirket Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden,  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak; Şirketin, 1.500.000.000 TL (bir  milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden,  yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına  yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. 

GENIL,GEN üretim tesislerinde üretimi gerçekleştirilen, manyetik rezonans görüntüleme sistemlerinde tanı yapmada  kullanılan “Gadobutrol Monohidrat” etken maddesini içeren, Genbutrol 15 mmol/15 mL ve Genbutrol 7,5 mmol/7,5 mL  ürünlerinin ülkede ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmıştır. 

Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünlerin, Şirketin satışlarına katkısının 2022 yılı için toplam 155.000 kutu ve yaklaşık  41.000.000 TL, 2023 yılı için toplam 186.000 kutu ve yaklaşık 59.000.000 TL ve 2024 yılı için toplam 223.200 kutu ve yaklaşık  85.000.000 TL olması hedeflenmektedir. 

Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünler ile şirketin ürün yelpazesi ve hasta odaklı çözümlerinin kapsamı genişletilmiştir.

ICB,ICBCT, Bankanın “Ostim OSB Mah. Uzay Çağı Cad. N 82/ A-2 Yenimahalle/ ANKARA” adresinde faaliyet göstermekte  olan Ostim Şubesi, bugün itibariyle “Ostim Mahallesi Uzay Çağı Caddesi NO: 148/1 İç Kapı NO:1 Yenimahalle/ ANKARA”  adresinde faaliyetine devam edecektir. 

IHLAS,IHGZT, İştiraki olan İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin sahip olduğu İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firuzköy Mahallesinde, 636 Ada, 3- 4-5 Parsellerde yer alan toplam 18.541 m² yüzölçümlü arsa için, hasılatın %39’u arsa sahibine ait olacak şekilde hasılat  paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Arsa sahibine proje sonuna kadar ödenecek asgari taahhüt edilen hasılat payı tutarı 195.000.000 TL’dir. 

Söz konusu arsalarda geliştirilecek Bizimevler markalı gayrimenkul projesine 2022 yılı içerisinde başlanılması planlanmaktadır.

IHAAS, 19.11.2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere; Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i ”  başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin uygunluk görüşü alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 24.11.2021 tarihinde  müracaat edilmiştir. 

INFO,ANELE, Anele Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 200.000.000 TL’den 265.000.000 TL’ye artırılması  kapsamında ihraç edilen 65.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa  İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulan 181.109,903 TL nominal değerli payların %94,5’i Metin Kayar, %5,5’i Tolun  Kudaloğlu tarafından alınmıştır. 

KERVN, 11.11.2019 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu kararıyla Kervansaray Kundu Oteli’nin Galeri Kristal Turizm İnşaat  Pazarlama ve Ticaret A.Ş firmasına 15 yıl süreyle senelik 1.694.915 EUR artı KDV bedelle kiralanmasına karar verildiği  hususundaki açıklama 08.01.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. 16.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile halen  yürürlükte olan kiralama sözleşmesinin mevcut süresinin 6 yıl daha aynı koşullarda uzatılmasına karar verilmiştir. 

KLMSN, Şirketin 12.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan geri alım programının süresi, Sermaye Piyasası  Kurulu’nun II-22.1 seri numaralı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 12.11.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir.  

MANAS, 2021/558871 İhale Kayıt numaralı “2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı” İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ  VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine Kısmi teklif ile  23.11.2021 Tarihinde katılım sağlanmıştır. 

MANAS, 20 kalemden oluşan ihalenin 17 kalemine teklif verilmiş, 16 kaleminde en uygun teklif sahibi durumunda olup, 16  kalemin toplam bedeli KDV hariç 29.227.380 TL dir. 

İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenmekte olup süreç ile ilgili gelişmeler  kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

MOBTL, Mobiltel İletişim payları, 25/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağından,  söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık  Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin  paylarının sayısı 1.025.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır. 

RALYH, Şirketin Bağlı Ortaklarından Ral Yapı Mühendislik A.Ş. ile Özova Grup arasında Hatay İskenderun’da 1845 Ada 12  Parsel de bulunan 3422 m2 arsa üzerine yapılacak olan ticaret ve ofis alanlarından oluşacak NEW TOWER Projesi için hasılat  paylaşımı esasına göre 24.11.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Bağımsız Bölüm Satışlarından Öngörülen Hasılat Bedeli  : 250.000.000 TL 

TAVHL, Yönetim Kurulu tarafından, 2021 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması  amacıyla şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve önerdiği şekilde izin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk  Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

TRILC, Devlet Malzeme Ofisi Tarafında Ankara Çankaya Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan PPD Tüberkülin 100 TU/2  ML intradermal Enjeksiyon Çözelti aşı ihalesi firmanın uhdesinde kalmıştır. 

TUPRS, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “Stratejik Dönüşüm Planı”na yönelik bilgilendirme sunumu KAP’ta ve  Şirketin internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. 
PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ALMAD, MEHMED NUREDDİN ÇEVİK, 24/11/2021 – 24/11/2021 tarihinde ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ  VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,40 – 1,40 TL fiyat aralığından 4.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL  toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca /ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ  YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24/11/2021 tarihi itibariyle %18,24 sınırına ulaşmıştır. 

ARSAN,ALİŞAN ARIKAN, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 5 – 5,03  TL fiyat aralığından 55.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıkca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi  itibariyle %7,28 sınırına ulaşmıştır. 

BIMAS,MUSA TOPBAŞ, 23/11/2021 tarihinde BİMAŞ – BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 67,41 TL fiyat  aralığından 89.000 Adet, 89.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BİMAŞ – BİM  BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi itibariyle % 0,13 olmuştur. 

ENKAI,MEHMET SİNAN TARA, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 13,91 – 14,25  TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıkca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi itibariyle  %0,399 sınırına ulaşmıştır. 

GLYHO,MEHMET KUTMAN, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,15 – 2,15 TL  fiyat aralığından 4.309.264 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıkca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi itibariyle  %26,74 sınırına ulaşmıştır. 

MARTI,Bank Of America Corporation, 22.11.2021 tarihinde, ortaklığın %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merril Lynch  International tarafından MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,79-1,81 TL fiyat aralığından 2.498.940 toplam nominal  tutarlı alış işlemi ve 1.276.301 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net 1.222.639 adet pay satın alınmıştır. 

Bu işlemle birlikte MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.’nin sermayesinde, iştiraki Merril Lynch International vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip  olduğu payları/oy hakları 22.11.2021 tarihi itibariyle %5,257 seviyesine ulaşmıştır. 

MPY,DITAS, 22.11.2021 tarihinde Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) payları ile ilgili olarak 27,72 fiyattan 150.000  adet satış işlemi Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Fonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça  İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) sermayesindeki payları 22.11.2021 tarihi itibariyle %5 sınırının altına inmiştir. 

SAHOL, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketce 24.11.2021  tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 13,29 TL – 13,69 TL (ağırlıklı ortalama 13,41 TL) fiyat aralığından toplam 2.000.000 TL nominal  değerli SAHOL payları geri alınmıştır. 

Bu işlemlerle birlikte, 24.11.2021 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 3.400.000 TL olup, bu payların sermayeye  oranı %0,1666’ya ulaşmıştır. 

SRVGY,FATİH KIVANÇ, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak  85,75 – 85,90 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 150.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki  payları/oy hakları 23/11/2021 tarihi itibariyle %0,08352 sınırına ulaşmıştır. 

THYAO,Arrowstreet Capital 19 Kasım 2021 tarihinde Türk Hava Yolları AO, Paylar ile ilgili olarak ortaklık tarafından 17,13 TL fiyatla  776,787 adet alım yapılmıştır. Bu işlemle birlikte Türk Hava Yolları sermaye / oy haklarındaki payları 19 Kasım 2021 tarihi itibariyle %5  barajını aşmıştır. 

VERSUS,VERTU, Borsa İstanbul’dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 24.11.2021 tarihinde Verusaturk Girişim  Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,00-26,34-TL fiyat aralığından 592.005-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız  24.11.2021 tarihi itibariyle %65,66 sınırına düşmüştür.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

BIOEN, Şirketin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL  tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle,  150.000.000,-TL’den 500.000.000,-TL’na artırılması nedeniyle Şirketin esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı  maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 24.11.2021 tarih ve  10458 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 

BAGFS, Şirketin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde nakden (bedelli) sermaye artırımı yapılarak  135.000.000 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin  İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2021 tarih ve 2021/58 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay  sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %200 oranında yeni pay alma hakkı  bulunmaktadır. 

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay  alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle  kullandırılacaktır. Şirket esas sermaye sistemine tabi olduğu için yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine makbuz  verilecek olup, makbuzlar artırılan sermayenin tescil edilmesiyle birlikte Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydi  paya dönüşecektir. Makbuzların paya dönüşümü tarihine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinde  (www.kap.org.tr) şirket tarafından açıklama yapılacaktır. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle  nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

FRIGO, Şirketin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı  kullanım fiyatı üzerinden 94.350.000 TL’si (%850) nakden, 16.900.000 TL’si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından)  karşılanmak üzere toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL’ye  artırılması nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 

03.11.2021- 17.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değeri 239.569,677 TL olup, bu paylar 22.11.2021- 23.11.2021 tarihleri arasında 2 gün süre ile Ak Yatırım Menkul Değer A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da  oluşacak fiyattan satışa sunulacağı 18.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulmuştur. 

Söz konusu yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 239.569,677TL nominal değerli payların tamamının  satışı 22.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 

Nakdi olarak artırılan 94.350.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni  pay alma hakları kullanma süresi (03.11.2021-17.11.2021) içerisinde 94.110.430,323 TL, 22.11.2021 tarihinde Borsa  İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılması dolayısıyla 752.270,18 TL nakit girişi,1.579,77 TL Ak Yatırım  Menkul Değerler A.Ş. birincil piyasa satış komisyonu düşüldükten sonra net 750.690,41 TL olmak üzere toplam  94.861.120,733 TL fon sağlanmıştır. 

OSMEN,OMD, Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı  çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, pay alım  opsiyonundan yararlanacak Personel Listesi, Değerleme Raporu ve İhraç Belgesi KAP’ta sunulmuştur. Ayrıca 22.11.2021  tarihi itibariyle iş bu pay alım opsiyonu kullanımı için şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin 

onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’ na başvurulmuştur.

25 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

24 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri

24 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

24 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

AKSGY, ASELS, BTCIMİ CMENT, DAGI, ETILR, FRIGO, AKEN, GARAN, GLYHO, GWIND, IDEAS, KGYO, MANAS, METUR, NIBAS, RALYH, YKBNK, YKSLN, QNBFB, ARENA, AVOD, BASGZ, DOHOL, DITAS, ENKAI, KLKIM, MTRKS, METRO, OSMEN, PEKGY, SELGD, VERTU, VERUS, BIOEN, BAGFS, INVEO, ITTFH, ADESE

ŞİRKET HABERLERİ 

AKSGY, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 23.11.2021 tarihi itibariyle şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,63 (96,33) olarak güncellenmiştir. 

ASELS, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında; radar, sınır güvenlik ve haberleşme sistemleri ihracatı ile ilgili olarak,  toplam bedeli 66.750.000,- Avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. 

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir. 

BTCIM, 16.11.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya  İlişkin Gelişmeler başlıklı açıklamamıza istinaden, 24.11.2021 olarak açıklamış olduğu davanın duruşma tarihinin, davayı  görecek olan İzmir 5.Asliye Ticaret Mahkemesince 19.01.2022 olarak değiştirildiği öğrenilmiştir. 

CMENT, 2 Kasım 2021 tarihli Hisse Senedi Alım Sözleşmesi İmzalanması Hakkındaki Özel Durum Açıklaması’nda belirtilmiş  olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin toplam 4.200.000 TL (Dört Milyon İki Yüz Bin  Türk Lirası) nominal değerindeki (1.250 TL x 3.360 adet) nama yazılı paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin Hisse Senedi  Alım Sözleşmesi imzalanmıştır ve satın alma bedeli 4.500.000 USD (Dört Milyon Beş Yüz Bin Amerikan Doları) olarak  gerçekleşmiştir. Satın alma bedeline ilişkin ödeme bugün yapılmış olup, payların devralınmasına ilişkin işlemler tamamlanmıştır. 

DAGI, Şirketin 19.10.2021 tarihinde yer vermiş olduğu özel durum açıklamasına göre; 

Almanya’da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, %100 hissedarı olduğu sermayesi 25.000 EUR olan “Dagi  Retails GmbH” unvanlı Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 

ETILR, Şirketin 12.11.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi finansal  raporlarının denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.11.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.11.2021 tarihli ve 10457 sayılı Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesi’nde ilan olmuştur. 

FRIGO, İlgi: 31.10.2021 tarihli özel durum açıklaması. 

İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile duyurulmuş olan yatırımcı sunumundaki beklentilerde revizyon yapılmıştır. Güncel  sunum KAP’ta yayımlanmıştır. 

FRIGO,AKMEN, 22.11.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda satışa sunulan 239.569 TL nominal  değerli payların %5’inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler, Durmuş KARTAL %10,44, Koray YILMAZ %5,95, Tolun  KUDALOĞLU %74.81 oranlarında alımda bulunmuşlardır. 

GARAN, Banka 22 Kasım 2021 tarihinde 367 gün vadeli 365.000.000 ABD Doları ve 247.000.000 Euro tutarında iki ayrı  dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 20 ülkeden 36 finansal kurumun katılımıyla ve dış  ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.15, Euro dilim için  Euribor + %1.75 olarak gerçekleşmiştir. 

GLYHO, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (“Kobirate”) tarafından SPK  Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu (“Rapor”) tamamlanmış olup 23  Kasım 2020 tarihinde açıklamış olan 9,12 (10 üzerinden) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu Şirketin kurumsal  yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında 23 Kasım 2021 itibarıyla 9,14 (10 üzerinden)  olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. 

GWIND, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 ” Kurumsal Yönetim Tebliği” (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim  kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirkete başvuran Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ve Sayın Ozan Korkmaz’ın başvurusunu  değerlendiren Yönetim Kurulu, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulunun 10 Ağustos 2021 tarihli kararı  uyarınca Aday Gösterme  

Komitesi’nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin 21 Aralık  2021 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususunu  kamuoyuna sunmuştur.

IDEAS, Bağlı ortaklığı olan İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. “İDEAL DATA” ile unvan benzerliği nedeniyle 22.11.2021 dün  yapılan açıklamaların gerek yatırımcılar gerekse medyada yanlış anlaşılmaya sebep olduğu tespit edilmiş ve Şirket ilave  açıklamaya ihtiyaç duymuştur. 

Bu çerçevede Şirket tarafından alınmış herhangi bir sermaye artırımı kararı söz konusu değildir. Bağlı ortaklığı İDEAL DATA’nın  çalışanlarına pay edindirme kapsamında 10 milyon TL olan sermayesinin şarta bağlı 11 milyon TL’na artırması planlanmaktadır. Diğer taraftan yine bağlı ortaklığı İDEAL DATA’nın halka açılması için gerekli çalışmalara başlanmasına ve gerekli prosedürün  yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

KGYO, Şirket, Koray GYO A.Ş. ve Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan ve Şirketin %95 pay ile pilot ortak  olduğu ortak girişim grubu, İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen “İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk Mahallesi  1563,1571 ve 1572 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin 23.11.2021 tarihindeki  1. oturumuna katılmıştır. 

MANAS, MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu 22/10/2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak; 

2021/558871 İhale Kayıt numaralı “2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı” İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine katılım sağlaması için  hazırlıkların yapılmasına, ihale katılımının henüz kesinleşmemesi katılımın olumlu ya da olumsuz sonuçlanabileceği, yapılacak  açıklamanın piyasada fiyat hareketlerine yol açma ihtimali düşünülerek açıklamanın ertelenmesine karar verilmiştir. 

2021/558871 İhale Kayıt numaralı “2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı” İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ ‘nin açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine Kısmi teklif ile 23.11.2021 Tarihinde  katılım sağlanmıştır. 

METUR, Şirketin 60.000.000.-TL olan 2020-2024 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli  olmak üzere 270.000.000.-TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin  tadili hakkında müzakere ve karar 23.11.2021 tarihinde gerçekleşen gündem maddeleri arasında yer almaktadır. 

NIBAS, Şirketin istenilen faaliyet kârlılığını yaratamaması dikkate alınarak, mevcut üretim gamında yer alan ve kârlılığı giderek  azalan prefabrike bina, direk-travers, köprü kirişi, stat elemanları üretimlerinin 2021 yılı sonuna kadar sonlandırılarak,  kârlılığı yüksek GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine ağırlık vermesine, bu amaca yönelik olarak da: 

– İstihdamın korunması için imkanlar dahilinde azami gayret gösterilerek, mavi yaka ve beyaz yaka iş gücünün ihtiyaca uygun  şekilde azaltılmasına, çalışan organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına ve iş akitlerine son verilecek personel için  yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerekli işlemlerin yürütülmesine, 

– GRC (Cam Elyaf Takviyeli Beton) üretimine yapı kimyasalları üretim faaliyetlerinin devam ettiği Niğde Organize Sanayi Bölgesi  (NOSB)’ndeki 144 Ada, 14 Parsel üzerindeki üretim tesislerinde devam edilmesine, 

– Mevcut üretim tesislerinin bulunduğu İlhanlı Mahallesi Sabancı Bulvarı N27 Niğde adresinde bulunan arsa üzerinde AVM, yurt,  otel tarzı gayrimenkul yatırımlarının geliştirilmesine dönük çalışmaların devam ettirilmesine,karar verilmiştir. 

RALYH, Şirketin Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi  Başkanlığı tarafından 23.11.2021 tarihinde düzenlenen ” Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2.  Etap 1. Bölüm 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ” ihalesine  katılmıştır. 

224.990.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 1. en düşük teklifi vermiştir. 

Teklif değerlendirme aşamasındadır.

YKBNK, İlgi: 25.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. 

İlgide kayıtlı özel durum açıklaması ile Yapı Kredi Bank Malta Ltd.’nin tasfiye edilmesine Banka Yönetim Kurulu tarafından karar  verilmiş olduğu duyurulmuştu. 

Tasfiye işlemleri çerçevesinde Yapı Kredi Bank Malta’nın bankacılık yetkisinin iptaline ilişkin Avrupa Merkez Bankası’ndan  gerekli onay alınmıştır. Tasfiye süreci devam etmekte olup sürece ilişkin önemli gelişmeler duyurulacaktır. 

YKSLN, Ülkemizde yaşanan döviz kuru artışlarına bağlı olarak ve yatırımcılardan gelen sorulara cevaben, Şirket döviz cari  dengesinin ve kur artışının oluşturabileceği olumlu / olumsuz etkilerinin kısaca özetlendiği bu açıklamanın yapılmasın gerekli  görmüştür. 

Şirketin herhangi bir döviz açık pozisyonu bulunmamaktadır. Aksine döviz alacakları ve döviz cinsinden fiyatlanan stoklarımız  sayesinde döviz kurundaki artışlar Şirketi mali açıdan olumlu yönde etkilemektedir. 

Döviz cinsinden herhangi bir banka yükümlülüğü veya finansal borcumuz yoktur. 

Döviz cinsinden yapmış olduğu hammadde alımlarının büyük bölümü forward/hedge işlemleriyle Türk Lirası cinsinden  takip edilmektedir. 

Döviz kurundaki artışlar Şirketin yalnızca enerji maliyetlerini yükseltmekte olup; enerji maliyetlerinin toplam cirosu içindeki payı  oldukça düşüktür. 

Bu bağlamda döviz artışları Şirkete ek bir mali yük getirmemektedir. 

Bununla birlikte döviz kurundaki artışlar, Şirketin kısa vadeli net kar ve satış gelirlerini yükseltmekte olup; stoklarımızda yer alan  ve TL cinsinden ödenmiş malların döviz cinsinden satılması sayesinde ek bir nominal kar yaratmaktadır. Ani ve hızlı kur  artışlarına karşı şirket doğru finansal enstrümanları kullanarak herhangi bir açık pozisyon bırakmamış olmasının yanı sıra bu tür  durumlarda döviz cinsinden fiyatladığı ürünlerini herhangi bir ek zam yapma ihtiyacı olmadan daha yüksek fiyatla  satabilmektedir. 

Sonuç olarak; 

Yaşanan döviz kurundaki artışın 2021 yılı 4. çeyreği özelinde bir önceki yıla nazaran nominal net kar ve satış gelirleri hasılatını  arttırmasının olası olduğu, Şirket tarafından 23.11.2021 tarihinde KAP’ta duyrulmuştur. 

QNBFB, QNB Finansbank, uluslararası piyasalardan, 197,5 milyon ABD Doları ve 134,5 milyon Avro olmak üzere iki  ayrı dilimden oluşan yaklaşık 350 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır.  367 gün vadeli kredinin en yüksek tutarla katılım gösteren bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; ABD Doları dilim için  Libor+%2,15 ve Avro dilim için Euribor+%1,75 olarak gerçekleşmiştir.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

ARENA, Perea Capital Partners,18 Kasim 2021 tarihinde Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 9.648  fiyat aralığından 685,078 adet alış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Arena Bilgisayar  Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 18 Kasim 2021 tarihi itibariyle %15 sınırına aşmıştır. 

AVOD,ETHEM KOYUNBAKAN, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ  SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,16 – 5,16 TL fiyat aralığından 22 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0  TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca /ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte A.V.O.D.  KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 23/11/2021 tarihi  itibariyle %0,000024 sınırına ulaşmıştır. 

BASGZ,TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş., 22.11.2021 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş.’nin payları ile ilgili olarak ortalama 12,91 TL fiyattan 9.450.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin  sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 22.11.2021 tarihi itibariyle % 82,40 seviyesine gerilemiştir. Satışa konu hisseler,  Şirketimizce “Fiyat İstikrarı İşlemleri” kapsamında halka arzdan sonra piyasadan alınan 45.754.895 TL toplam nominal  değerli hissenin bir kısmıdır 

BASGZ,TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş., 23.11.2021 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş.’nin payları ile ilgili olarak ortalama 11,34 TL fiyattan 18.379.895 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin  sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 23.11.2021 tarihi itibariyle % 79,77 seviyesine gerilemiştir. Satışa konu hisseler,  Şirketimizce “Fiyat İstikrarı İşlemleri” kapsamında halka arzdan sonra piyasadan alınan 45.754.895 TL toplam nominal  değerli hissenin bir kısmıdır 

DOHOL,DITAS, Şirket, doğrudan bağlı ortaklığı olan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde  23.11.2021 tarihinde, 30,00 – 30,48 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 30,2669 TL) 170.000 adet satış işlemi  gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. sermayesindeki payımız 23.11.2021  tarihi itibariyle %68,24 olmuştur. 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA, 22/11/2021 – 22/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak  12,93 – 13,08 TL fiyat aralığından 150.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 22/11/2021 tarihi itibariyle %0,396 sınırına ulaşmıştır. 

KLKIM, MURAT GÖNÜLTAŞ, 22.11.2021 tarihinde Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak;  19,10 TL – 19,83 TL fiyat aralığından 57.237 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle  Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payım/oy hakkım 22.11.2021 tarihi itibariyle % 0,0061’e düşmüştür. 

KLKIM,TİMUR KARAOĞLU, 22.11.2021 tarihinde Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak;  18,91 TL – 19,18 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payım/oy hakkım 22.11.2021 tarihi itibariyle %  0,00047’ye düşmüştür.

MTRKS, 23.11.2021 tarihinde 22,60- 22,70 TL fiyat aralığından (ortalama 22,683 TL) 10.000 adet pay geri alınmıştır.  Şirketimizin sahip olduğu MTRKS payları bu işlem neticesinde 52.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı  %0,194’dür) 

MEP,METRO, 22/11/2021 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1.30-1.31 TL  fiyat aralığından 865.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 864.900. TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklık tarafından  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki paylarımız 22/11/2021 tarihi  itibariyle %0.29 olmuştur. 

MERKO,RESUL BERK, 23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,94  – 4,94 TL fiyat aralığından 50 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 23/11/2021 tarihi itibariyle %0,000068 sınırına ulaşmıştır. 

OSMEN, PINAR ÇAKILKAYA, 22/11/2021 – 22/11/2021 tarihinde OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. payları ile ilgili  olarak 25,06 – 25,38 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 12.000 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 22/11/2021 tarihi itibariyle %0,808 sınırına ulaşmıştır. 

PEKGY,Bank Of America Corporation, 18.11.2021 tarihinde, ortaklık %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merril  Lynch International tarafından, PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,01-1,05 TL fiyat  aralığından 11.750.004 toplam nominal tutarlı alış işlemiş ve 1.256.731 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net  10.493.273 adet pay satmıştır. 

Bu işlemle birlikte PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLĞI A.Ş. sermayesinde, iştiraki olan Merril Lynch International  vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğu payları/oy hakları 18.11.2021 tarihi itibariyle %5,058 seviyesine ulaşmıştır. 

PEKGY,Bank Of America Corporation, 19.11.2021 tarihinde, ortaklık %100 oranında kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merril  Lynch International tarafından, PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,01-1,05 TL fiyat  aralığından 643.575 toplam nominal tutarlı alış işlemiş ve 2.763.507 toplam nominal tutarlı satış işlemi neticesinde net  2.119.932 adet pay satmıştır. 

Bu işlemle birlikte PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLĞI A.Ş. sermayesinde, iştiraki olan Merril Lynch International  vasıtasıyla dolaylı yoldan sahip olduğu payları/oy hakları 19.11.2021 tarihi itibariyle %4,741 seviyesine ulaşmıştır. 

SELGD, SELÇUK YAŞAR,23/11/2021 – 23/11/2021 tarihinde SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. payları ile ilgili  olarak 4,74 – 4,74 TL fiyat aralığından 100 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.  sermayesindeki paylarım/oy haklarım 23/11/2021 tarihi itibariyle % 0,0000050 sınırına ulaşmıştır. 

VERUS,VERTU, Borsa İstanbul’dan pay fiyatını desteklemek amacıyla satın alınan paylardan, 23.11.2021  tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,72-27,24-TL fiyat aralığından 592.005- TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi  Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 23.11.2021 tarihi itibariyle
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

BIOEN, Şirketin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL  tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle,  150.000.000,-TL’den 500.000.000,-TL’na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 350.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin  ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması neticesinde bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi  24.11.2021 olarak belirlenmiştir. 

BAGFS, Şirketin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde nakden (bedelli) sermaye artırımı yapılarak  135.000.000 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin  İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2021 tarih ve 2021/58 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. 

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma  hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle  kullandırılacaktır. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle  nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. 

Satılamayan payların satın alımı için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir. 

INVEO, Şirketin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin,  tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL’den 96.000.000 TL’ye  çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf  sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.10.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. 

Bu çerçevede, Şirketin 10.11.2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamasına istinaden, Şirket sermayesinin 66.000.000 TL  (%220 oranında) artırılarak 30.000.000 TL’ den 96.000.000 TL’ ye artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin  “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7′ inci maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.11.2021 tarih ve E 29833736-105.01.01-13122 sayılı yazısıyla olumlu karşılandığını 17.11.2021 tarihinde duyurulmuştu. 

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000,00 TL’dan 96.000.000,00 TL’sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas  Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.11.2021  tarihinde tescil edilmiştir 

ITTFH,ADESE,Şirketin 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin  tamamı nakden karşılanmak sureti ile 756.000.000-TL ( % 300 oranında ) artırılarak 1.008.000.000.-TL ‘ ye çıkarılmasına  ilişkin olarak, 08.11.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.11.2021 tarihinde  tamamlanmıştır. 

A Grubu imtiyazlı payların rüçhan haklarının tamamı, ana ortağı olan İttifak Holding A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Yeni pay  alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 49.436.050,968 TL’dir.

24 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.

22 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri

22 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

22 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

AEFES, ANGEN, AKSA, AKYHO, BUCIM, DERHL, EMKEL,GLCVY, IHAAS,IHAAS, ISKPL, IZTAR, KARSN, KAPLM, KCHOL, MIATK, GLBMD, PINSU, PETUN, RALYH, RTALB, THYAO, SISE, SMART, TURSG, YGYO, YYAPI, ZOREN, BASGZ, ENKAI, ETILR, BAGFS

ŞİRKET HABERLERİ 

AEFES, 2017 yılından beri Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Sn. Tuğrul Ağırbaş 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket  görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Türkiye operasyonlarının 2018 tarihinden beri Satış Direktörlüğü pozisyonunu yürüten Sn. Onur Altürk,  1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştır. 

AKM,ANGEN, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arz edilen payları 21 Ekim 2021  tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan  fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 19 Kasım 2021 tarihinde sona ermiştir. 

AKMGY, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak,  sermayesinin %25’ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 1.500.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi  imzalamıştır. 

AKSA, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Mahallesi 114 ada, 40 parselde Şirketin sahip olduğu mülkiyet hakları ve hisselerinin tamamının  Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescili için söz konusu hisselere tekabül eden 16.965,79 m2 büyüklüğündeki arsanın 26 Milyon  620 Bin TL’ye satımasına karar verilmiştir. 

AKYHO, Şirketin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz  binamız 14.225.000,00 TL bedel ile satılmış ve tescil işlemleri tamamlanmıştır. 

BUCIM, Yönetim Kurulunun 18.11.2021 tarihli toplantısında, 19.11.2020 tarihi itibariyle yatırım kararı alınan Modernizasyon Projesi Yatırımı  çalışmalarına başlanmış olup, inşaat, makine-teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini yaklaşık maliyeti 89.700.000  Euro harcama bütçesi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Geçen bir yıllık süreçte emtia fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ve projede meydana gelen  revizyonların etkisiyle, 110.000.000 Euro’ya tamamlanması öngörülen modernizasyon yatırımı bütçesinin güncellenmesine karar verilmiştir. 

DERHL, Şirket bugün aldığı Yönetim Kurulu kararı ile SPK “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”ne uyum sağlamak için, Şirketin  bünyesinde sürdürülebilirlik politikalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma  Grubu oluşturulmasına; “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”nin Sosyal İlkeleri’ne yönelik uyumun sağlanması için, İnsan Hakları ve  Çalışan Hakları Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Politikası oluşturulmasına karar verilmiştir. 

EMKEL, 27.08.2017 tarihinde 1856 ada 17 parsel üzerinde bulunan 6725/13413 ve 625/8942 hissesi üzerinde TEİAŞ lehine 1.dereceden  verilmiş olan 7.967.000EURO’luk ipotek kaldırılmıştır. 

GRM,GLCVY, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde 13,65 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları  21.10.2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı  ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 19.11.2021 tarihinde sona ermiştir. 

IHAAS, Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden; 

1-Denetim Komitesi’nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mustafa Tansu ve Sn. Mehmet İlker Genç tarafından teşkiline,  Denetim Komitesi Başkanlığı’na Sn. Mustafa Tansu’nun Denetim Komitesi Üyeliğine ise Sn. Mehmet İlker Genç’in seçilmesine, 

2-Kurumsal Yönetim Komitesi’nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet İlker Genç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ukaşe  Gümüşer ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Betül Üstün tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na  Sn. Mehmet İlker Genç’in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Sn. Ukaşe Gümüşer ve Sn. Betül Üstün’ün seçilmesine, 

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Tansu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sait  Eken tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Sn. Mustafa Tansu’nun, Riskin Erken Saptanması  Komitesi Üyeliğine ise Sn. Sait Eken’in seçilmesine, 

4-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca,  Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, 

5-)Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin ekte yer alan görev ve çalışma  esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

IHAAS,Şirketin 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak  suretiyle 64.000.000 TL ye çıkarılması işleminde 1 TL nominal değerli pay 4.60 TL den primli olarak halka arz edilmiş olup, 22.000.000 TL  artırım tutarını temsil eden paylar karşılığında Halka arz süresi (26.10.2021-T+1 dâhil 27.10.2021) içinde 101.200.000 TL nakit  girişi sağlanmıştır. 

Söz konusu tutarın 22.000.000 TL’sinin sermaye hesabına, bakiye tutarının sermaye yedekleri altında Emisyon Primi hesabına  kaydedilmesine, 

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş  almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, karar verilmiştir. 

ISKPL, Şirketin üstlendiği, kesin kabulü 14.07.2021 tarihinde yapılan, Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri  Temini ve Montaj işlerinin devamı niteliğinde olan 2. Faz Marmaray CR3 Projesi Geneli Muhtelif Bölgelerde Gürültü Bariyeri Temini ve  Montaj işlerinin ihalesi şirket tarafından alınmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların 28.02.2022 tarihine kadar tamamlanması  planlanmaktadır.Şirket,Marmaray kapsamındaki diğer projelerin takip edildiğini ve ilgili hazırlıkların yapıldığını kamuoyunun bilgisine  sunmaktadır. 

IZTAR, Şirketin sahip olduğu, 30.06.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 8.135.085,01 TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak  modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirket tarafından 30.06.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.’ye  devredilmesine karar verilmiş ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurunun incelemesi  devam etmektedir. 

KARSN, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesinde Sayın Ayşe Belma ÖZTÜRKKAL’ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe halihazırda  şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Müfit ATASEVEN atanmıştır. 

KAPLM, 29.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden “İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme”ye  ilişkin özel durum açıklaması yayınlanmış, Duyuru Metni’nin onayı için de 06.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası  Kurulu’na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun onaylandığına ilişkin SPK onaylı duyuru  metni, bölünme planı ve bölünme raporu yayımlanmıştır. 

KCHOL, 09.11.2021 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. tarafından, UniCredit S.p.A.’ya ait Yapı ve Kredi Bankası  A.Ş. (YKB) sermayesinin %18’ine denk gelen payların, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınması koşuluna  bağlı olarak devralınmasını takiben, Koç Holding’in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK’nın  Pay Alım Teklifi Tebliği’nde belirlenen %50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB’nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım  teklifi zorunluluğu doğacaktır. Bu çerçevede, gerekli izinlerin alınması sonrasında gerçekleşecek devir işlemini takiben zorunlu pay  alım teklifinde bulunmak üzere SPK’ya başvurulmuştur. 

MIATK, Mia Teknoloji payları, 22/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu  tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim  ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 38.000.000 ve fiili  dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır. 

PCILT,GLBMD, PC İLETİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş.’nin paylarının halka arzı 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde 9,50 TL  fiyat ile Borsa’da Satış Yöntemiyle yapılacaktır. 

PINSU,Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet  izni bulunan, derecelendirme kuruluşu Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate  A.Ş.), kurumsal yönetim derecelendirme notunu revize ederek 10 üzerinden 9,53 (95,25)’den 9,54 (95,40)’a yükseltmiştir.  

PETUN, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere  faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.),  Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notunun 9,36 (%93,59) olduğunu teyit etmiştir. 

RALYH, Borsa İstanbul’un 19.11.2021 tarih ve E-18454353-100.06-4748 Sayılı yazısına istinaden; 

Şirketin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel  Durumlar Tebliği’ne göre, Şirketin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış  özel bir durum bulunmamaktadır.

RTALB, Payları Ana Pazar’da işlem gören RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi  TicaretA.Ş.(Şirket)’nin Kotasyon Yönergesinin(Yönerge) “Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin  tespit edilmesi” şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına ve uyarının aynı Yönergenin “Kotta Kalma Şartları” başlıklı  32’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendinde yer alan, bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine  getirilmemesi nedeniyle üç defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik hüküm kapsamında birinci uyarı  olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

THYAO, Ortaklığa ait kargo biriminin “iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi” ile bölünerek THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim  Şirketi’ne (“THY Kargo”) devir edilmesine ilişkin olarak, 12.10.2021 tarihinde Duyuru Metni’nin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na  yaptığımız başvuru, Kurul’un 18.11.2021 tarihli toplantısında uygun bulunarak onaylanmıştır. 19.11.2021 tarihinde Ortaklığımıza tebliğ  edilen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Duyuru Metni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve  Bölünme Tebliği’nin (“Tebliğ“) 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kamuyu  Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Ortaklığın internet sitesinde kamuya duyurulması gereken ilgili beyan ve izin belgeleri ekte  yayımlanmıştır. Tebliğ’in 8’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Ortaklığın Yatırımcı İlişkileri internet  sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulacağı hususunu da bilgiler halka sunulmuştur. 

SISE, Yönetim Kurulunun 19.11.2021 tarihli toplantısında, Ciner Grubu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki soda faaliyet alanı  operasyonlarının %60’ının Şirketce devralınması amacıyla aşağıdaki hisse alımlarının, işlemlerin tamamlanmasını takiben  ödenmesi şartıyla, hisse satın alımları ve iş geliştirme ile ilgili katlanılan tüm bedeller dahil toplam 450.000.000 Amerikan Doları  ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

Halihazırda %50 hissesi Imperial National Resources Trone Inc, %50 hissesi Şişecam Chemicals USA Inc sahipliğinde olan  Pacific Soda LLC’nin %10 hissesinin Imperial National Resources Trone Inc’dan alınması, 

%100 hissesi Imperial National Resources Trone Inc’a ait olan Atlantic Soda LLC’nin %60 hissesinin alınması, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde hali hazırda 2,5 milyon ton doğal soda külü kapasitesi ile operasyonlarını sürdüren Ciner  Wyoming USA’in %51 hissesine sahip olan Ciner Resources LP’nin %74 payına sahip olan Ciner Resources  Corporation şirketinin %60 hissesinin alınması. 

22 Kasım 2021 Pazartesi günü Şişecam Genel Müdürü Sayın Görkem Elverici Amerika yatırımına ilişkin webcast yayınları  düzenleyecektir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirmesi yapılacaktır. 

SMART, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000- TL’ye artırılmasına dair Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye  Piyasası Kurulu tarafından ekteki şekilde onaylanmıştır. 

TURSG, Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Ekim sonu toplam brüt prim üretimi 8 milyar 500 milyon TL ‘ye ulaşarak  ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artışla gerçekleşmiştir. 

YGYO, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 19.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirket Genel Müdürü Sn.Yaşar Altıparmak’ın vefatı nedeniyle yerine Genel Müdür olarak Sn.Kurtuluş Akyüz’ün atanmasına karar  verilmiştir. 

YYAPI, Şirketin Yönetim Kurulu’nun 19.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn.Yaşar Altıparmak’ın vefatı nedeniyle başalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine Sn.Ömürcan  Avşar’ın atanmasına, söz konusu atamanın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ZOREN, Şirketin iştirakleri aracılığı ile Türkiye’de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan  faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet  gösterilmesi amacıyla, Hollanda’da kurulu %100 bağlı ortaklığı olan ZES N.V.’nin %100 doğrudan hissedarı olarak İsrail’de  “Zorlu Energy Solutions (ZES) Israel Ltd.”, Karadağ’da “ZES D.O.O” ve İtalya’da “ZES S.R.L.”unvanlı şirketler kurulmuştur.. 

PAY ALIM SATIM HABERLERİ 

BASGZ,TORUNLAR ENERJİ SANAYİ VE TİC. A.Ş., 18.11.2021 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım  Ortaklığı A.Ş.’nin payları ile ilgili olarak ortalama 16,27 TL fiyattan 9.575.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesindeki  paylarımız/oy haklarımız 18.11.2021 tarihi itibariyle % 84,94 seviyesine gerilemiştir. Satışa konu hisseler, Şirketimizce “Fiyat  İstikrarı İşlemleri” kapsamında halka arzdan sonra piyasadan alınan 45.754.895 TL toplam nominal değerli hissesin bir  kısmıdır. Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin pay halka arzına ilişkin İzahname’nin 27.3.c  maddesi ile Şirket, Pay Tebliği’nin 8’inci maddesinin emredici hükmü uyarınca; halka arz edilen payların borsada işlem  görmesinden itibaren bir yıl süreyle, Şirket’te sahip olduğu payları, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada  satmayacağı, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir  işleme tabi tutulmayacağı ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların bu sınırlamaya tabi olacağı  ve satmama taahhüdü ile ilgili olarak SPKn, SPK’nın İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, Pay Tebliği ve Satış Tebliği ile diğer  ilgili sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hükümlere uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etmiştir. 

ENKAI, MEHMET SİNAN TARA, 18/11/2021 – 18/11/2021 tarihinde ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak  13,05 – 13,20 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış  işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki  paylarım/oy haklarım 18/11/2021 tarihi itibariyle %0,391 sınırına ulaşmıştır. 

PIT,ETILR, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının gönüllü pay alım teklifi yoluyla Mehmet Hilmi  Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından devralınmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.11.2021 tarihli ve E-29833736- 105.01.01.01-12698 sayılı yazısı ile Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylandı. Gönüllü pay alım teklifi 10 iş günü boyunca  sürecek, 11 Kasım 2021’de başlayıp, 24 Kasım 2021 günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar  için 5,33 TL’dir. 

Bu çerçevede Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan tarafından Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile gönüllü pay alım  teklifi yapılacaktır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ 

BAGFS, Şirketimizin 45.000.000 TL (Kırkbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde %200 oranında  90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 (Yüzotuzbeş Milyon Türk  Lirası)’na yükseltilmesine ilişkin 29.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası  Kurulu’nun 18.11.2021 tarihli ve 2021/58 sayılı bülteninde söz konusu başvurumuzun onaylandığı açıklanmıştır. SPK  tarafından onaylanan izahname KAP’ta ayrıca ilan edilmiştir.

22 Kasım 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.