9 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri

Şirket Haberleri
Şirket Haberleri

9 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri; Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu KAP‘a bildirdiği önemli gelişme ve haberleri ihtiva eder.

9 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri Bülteninde Yeralan Hisse Kodları

AYES, AYDEM, BALAT, BASGZ, BLCYT, BMSCH, DERHL, DGKLB, DMSAS, GMTAS, KFEIN, PENGD, RHEAG, RYGYO, SARKY, TACTR, TKFEN, ULKER, UTPYA, YEOTK, YKSLN, AKSA, COSMO, CRDFA, EDATA, FRIGO, PAGYO, SNKRN, BALAT

ŞİRKET HABERLERİ 

AYES, Şirketin, İngiltereye olan Çelik Hasır ihracat bağlantısının kalan 1.300 Ton ‘luk kısmı 08.12.2021 itibarı ile sevk edilerek siparişi  tamamlanmıştır. 

AYDEM,Şirket; CDP İklim Değişikliği (Climate Change) ve Su (Water Security) Raporlamaları yapmaktadır. 

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 2021 yılında yapmış olduğu CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) İklim  Değişikliği (Climate Change) Raporlaması sonucunda, ratingi, “B Yönetim Seviyesi”ne yükselmiştir. “B Yönetim Seviyesi”, 2021 yılında,  ülkemizde enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur.Yine Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 2021 yılında yapmış olduğu CDP – Karbon Saydamlık  Projesi (Carbon Disclosure Project) Su (Water Security) Raporlaması sonucunda, ratingi, “B Yönetim Seviyesi”ne yükselmiştir. “B Yönetim  Seviyesi”, 2021 yılında, ülkemizde enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur.CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları  korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışan ve kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluştur.  CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini  nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık etmektedir.” 

BALAT, 08.12.2021 Tarihinde 2021 / 20 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Alparslan  Yaman’ın istifasının kabulüne ve yerine Serdar Ceylan’ nın atanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

BASGZ, Şirketin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara’nın Ayaş ilçesine CNG yöntemiyle 07.12.2021 tarihinde doğal gaz arzı  sağlanmıştır. Bunun için yaklaşık 7,4 milyon TL’lik yatırım yapılarak, 36,6 km’lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir. Böylece lisans bölgesinde  doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 20’ye çıkmış olup, kalan iki ilçeye doğal gaz arzı Aralık 2021’de gerçekleştirilecektir. 

BLCYT, İştiraki olan Biteks A.Ş.’nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 2. fazının Tedaş tarafından kabulü yapılmış olup,  08.12.2021 tarihinden itibaren tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacaktır. Projenin 2 Fazının bitirilmesi ile Firmanın toplam kurulu gücü  4.522 kwe, yıllık toplam üretimi ise 6.000.000 kws/yıl olacak ve 2022 yılından itibaren yıllık elektrik tüketiminin %25’ini karşılayacaktır. 

BMSCH, Firma adına Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmış olup, belge kapsamında 18.05.2022 tarihine kadar öngörülen ithalat  3.850.000 $, öngörülen ihracat ise 4.936,250 $ olarak belirlenmiştir. 

DERHL, Bağlı Ortaklığı olan Havana Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 2021 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.9.2021 tarihinde Şirket  merkezinde yapılmıştı. Genel Kurul’da Havana Motor’un sermayesi 20.000.000 TL’den 19.900.000 TL azaltılarak 100.000 TL’ye indirilmesini  içeren, Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti. Bağlı ortaklığın bu genel kurul kararı 8.12.2021 tarihli 10468  sayılı TTSG ile tescil edilmiş ve yayımlanmıştır.İlgili TTSG ekte yer almaktadır. 

DGKLB, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Hayrettin Kaplan 08.12.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev  aldığı komite üyeliklerinden istifa etmiştir. Sn. Hayrettin Kaplan görevinden üstlenmiş olduğu diğer görevlerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir  duruma sebebiyet vermemesi adına ihtiyaten istifa etmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer  alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no’lu “Yönetim Kurulunun Yapısı” maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin  kriterler çerçevesinde; Sn. Hayrettin Kaplan’ın görevinden ayrılmasıyla boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal  Yönetim Komitesi’nin 08.12.2021 tarihli raporu neticesinde, yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim  Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanını sunan Sn. Berna Akyüz Öğüt’ün seçilmesine karar verilmiştir. 

DGKLB, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Mert Güvenen 08.12.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. 

Sn. Mert Güvenen’in görevinden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 08.12.2021 tarihli  raporu neticesinde, yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit  edilen ve bağımsızlık beyanını sunan Sn. Zeynep Yalım Uzun’un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. 

DMSAS, Üyesi bulunduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasi MESS ile fabrikasında yetkili işçi sendikası Birleşik Metal-İş  Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup, taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı  düzenlenmiştir. Gelinen bu aşamada yasa gereğince konu arabulucuya intikal edecektir. 

GMTAS, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları madde 5.6.f uyarınca Gimat Mağazacılık payları 9/12/2021 tarihinden  itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 149.200.000 ve fiili  dolaşımdaki pay oranı ise %97 olarak dikkate alınacaktır. 

ISCTR, Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunca, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil  diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde; Bankaların Özkaynaklarına İlişkin  Yönetmelik’te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil, bono veya  benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. 

KFEIN, 07.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında Kırgızistan Bişkek merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet  sağlayıcısı olan “MEIR International KG” ye yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlandığı bilgisi verilmişti.08.12.2021  tarihinde , taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve müzakere süreçlerinin başlatılması niyetini içeren ve bağlayıcı  olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.

PENGD, AKFEN GYO A.Ş. ile 29.11.2021 tarihinde imzalanmış olan mutabakata istinaden proje kapsamı geliştirilecek arazilerde “en verimli ve  en iyi kullanım analizi” çalışması ve swot analiz raporu hazırlanması için, uluslararası bir çok ödüle layık görülen EVA GAYRİMENKUL  DEĞERLEME DANIŞMANLIK A.Ş. ile 08.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

RHEAG, 29.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Erih Enerji Üretim Ticaret A.Ş’nin sermayesine %25 oranında 5.100.000.- tutarında emisyon primli ve bedelli sermaye artışı yolu ile iştirak edilmesine karar verilmiş olup bu kararı doğrultusunda Şirketin 29.11.2021  tarihinde yapılan genel kurul toplantısında sermaye artırımı kararı alınmış ve genel kurul kararı 07.12.2021 tarihinde Ankara Ticaret Sicil  Müdürlüğü tarafından tescil ve 08.12.2021 tarihli TTSG’de ilan edilmesi ile sermaye artırım prosedürü tamamlanarak şirkete katılımı  gerçekleşmiştir. 

RYGYO, Şirket portföyünde yer alan Adana İli Sarıçam İlçesi Dağcı Mahallesi 151 Ada 12 Parsel’deki 46.946,40 m2’lik arsa üzerine asma katlarla  birlikte inşa edilen 32.444 m2’lik lojistik depo kiracıları olan Pioneer Tohumculuk A.Ş. (USA)’ya teslim edilmiştir. İmzalanan 10 yıllık kira  sözleşmesi gereğince her yıl kira artışı ayrıca yapılacak olup, bugünkü fiyatlar ile depodan yaklaşık toplam 330 milyon TL+KDV gelir elde  edilmesi planlanmaktadır. 

SARKY, Üyesi bulunduğu İşveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri sendikası Mess ile işyerlerinde yetkili İşçi Sendikası Birleşik Metal-İş  sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup taraflar arasında ‘’Uyuşmazlık  Tutanağı’’ düzenlenmiştir. Prosedür gereğince konu arabulucuya intikal edecektir.  

TACTR, Borsanın Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmekte olan “OTTO HOLDİNG A.Ş.” nin mevcut “TACTR” işlem kodu 03/01/2022 tarihinden  itibaren geçerli olmak üzere “OTTO” olarak değiştirilecektir. 

TKFEN, Bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Chiyoda Technip Adi Ortaklığı (CTJV) idaresinden Katar’da North Field East Onshore  projesi EPC-1 paketine ait Common Offsites 2 genel işlerini üstlenmek üzere ihaleyi kazandığı bildirimini almıştır. İşin planlanan tamamlanma süresi  53 aydır. 400 milyon Amerikan Dolarının üzerinde olması beklenen projenin kesin toplam bedeli, ilgili sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 10  Şubat 2022 tarihine kadar açıklanacaktır. 

ULKER, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketin önceki Uzun Vadeli kredi notu olan (IDR) BB-‘ yi B+ olarak revize etmiştir. 

UTPYA, Şirketin %99 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan Isparta Elektrik Üretim A.Ş. , yeni yapılan Güneş Enerjisi yatırımlarının takibi ve  işletilmesi için 12.08.2021 tarihinde 1.000.000 TL sermayeli ve sermayesinin %100 üne sahip olduğu Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ni kurmuştur.  Dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile detaylarına 24.09.2021 tarihli KAP Maddi Duran Varlık Alım Formunda yer verilen Dinar  Elektrik Üretim A.Ş. nin tüm aktifleri ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak satın aldığı, Avrasya Güneş Enerji Sistemleri ve Enerji Hizmetleri A.Ş. ,  Ege Güneş Enerji Elektrik İnşaat A.Ş. , Payidar Enerji Sistemleri ve Hizmetleri A.Ş. , Uzman Güneş Enerji Sistemleri A.Ş. , Yıldız Güneş Enerji  Sistemleri A.Ş. nin birleştirilmeleri için Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup birleşme işlemlerinin başlaması için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüklerine  başvuru yapılmıştır. 

YEOTK, 06.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/518491  ihale kayıt numaralı ”İTM.383 Referanslı 154 kV Atakum Trafo Yapımı” ihalesinde, vergiler hariç 40.214.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1.sırada  yer aldıklarını duyurmuşlardı. 

Söz konusu ihalenin başka bir firmaya verildiği Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından şirkete bildirilmiştir. 

YKSLN, Şirketin 02.06.2021 tarihli KAP açıklamasında gemi sanayi ürünlerinin ticaretine başlayacaklarına ilişkin olarak;Şirketin vasıflı çelik  uzun mamul sektöründe faaliyet göstermekte olduğu; takım çeliği, kalıp çeliği ve alaşımlı çelik alanında uzmanlaştığı ve bu kapsamda gemi sanayi  dahil birçok sektöre ürün ve hizmet tedarik ettiği; 2021 yılının ikinci yarısından itibaren gemi sanayine yönelik çelik tedarikinde artış yapmayı  planladığı; bu kapsamda ‘Gemi İnşa Sanayi’ alanında kullanılan bazı çeliklerin ithal edilmek suretiyle satışının yapılacağı ve ilgili hedef sektörde  tedarikçi olarak büyümek istedikleri ifade edilmişti. 

Bu kapsamda; 

Şirket 2021 yılının ikinci yarısında Kore’den ithal etmiş olduğu bir kısım Gemi Sanayine yönelik çeliklerin satışını başarıyla gerçekleştirmiştir.  Bununla birlikte ithal menşeli hazır ürünlerin ticaretinin yanı sıra yurtiçinden alınacak hammadde ile uzun ve yassı mamul şeklinde işlenmiş bir  kısım katma değerli çeliklerin ilgili sektöre satışına 2021 yılının son çeyreğinde başlanmıştır. 

Bu kapsamda gemi sanayine yönelik çelik ürünlerin satışı sırasında pazarda olumlu yönde ayrışması ve markalaşması adına (patent içermeyen)  ticari marka tescil başvurusu olumlu sonuçlanmış olup; ‘SHIPEX’ markası 10 yıl süreyle tescil edilmiştir. 

2022 yılının ilk yarısında bu alanda yapılan çalışmalarla birlikte,Şirket tarafından satış gelirlerinde asgari 2.000.000 USD (İki Milyon Amerikan  Doları) artış beklenmektedir.

AKSA,Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş., 08/12/2021 – 08/12/2021 tarihinde AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak  29,46 – 29,70 TL fiyat aralığından 37.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları  08/12/2021 tarihi itibariyle %20,0673362 sınırına ulaşmıştır. 

BIMAS, 6 Aralık 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 08.12.2021 tarihinde 130.000 adet  pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 5.855.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,9644) 

COSMO,Hakan Ertaç, 07.12.2021 tarihinde Cosmos Yatırım Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,10 TL.fiyattan 6.665 Adet satım işlemi  tarafınca gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Cosmos Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki payları 07.12.2021 tarihi itibari ile % 12,32 sınırına düşmüştür.  

CRDFA,Altınbaş Holding A.Ş., 07.12.2021 tarihinde Creditwest Faktoring A.Ş. payları ile ilgili olarak, 4.85 fiyattan 1.750.000 adet satış  işlemi tarafça gerçekleştirilmiştir. Creditwest Faktoring A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 07.12.2021 tarihi itibariyle, % 46,55  sınırına düşmüştür. Yönetim kontrolüne sahip olduğu Creditwest Faktoring A.Ş.’nin sahip olduğu % 46,55 oranındaki paylar/oy  haklarıda kontrolü /ortaklığın kontrolü altındadır.  

EDETA,Hülya Sözübir, 07/12/2021 – 08/12/2021 tarihinde E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,00 – 14,71  TL fiyat aralığından 250.330 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça  gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 08/12/2021 tarihi  itibariyle %0,55 sınırına ulaşmıştır. 

FRIGO,AG Girişim Holding Anonim Şirketi, 08.12.2021 tarihinde Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO) payları ile  ilgili olarak 4,12 TL fiyattan 900.000 TL toplam nominal tutarlı pay borsa dışında satış işlemi ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle  birlikte 5,75 sermayesindeki payları/oy hakları 08.12.2021 tarihi itibariyle %5,01 sınırına düşmüştür.  

PAGYO,Zekeriya Fındıklıoğlu, 07/12/2021 – 07/12/2021 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili  olarak 8,33 – 8,41 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 7.945 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki  payları/oy hakları 07/12/2021 tarihi itibariyle % 0,18053 sınırına ulaşmıştır. 

SNKRN,Ümit Çetin, 07.12.2021 tarihinde SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM AŞ payları ile ilgili olarak 22,94 -23,00 TL fiyat  aralığından 680.000TL toplam nominal tutarlı alış ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafça/ortaklıkça gerçekleştirilmiştir.  Bu işlemle birlikte SENKRON GÜVENLİLK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ AŞ. sermayesindeki payları/oy hakları 07.12.2021 tarihi itibariyle  %9,84 sınırına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI HABERLERİ 

TRMNK,BALAT, Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)’nin 31.08.2021 – 2021/14 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan  Tahsisli Sermaye Artış kararı ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul’una yapmış olduğu başvuru sonucu olumlu karşılanmış  olup, 25.11.2021 – 2021/59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır. Şirket’in Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 26.11.2021  tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.’ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu baz fiyat 8,30 TL olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre Şirket’in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 12.165.862 TL olan çıkarılmış sermayesi, VII-128.1 sayılı  Pay Tebliği’nin 13 üncü maddesinde belirtilen “tahsisli satış” yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam  1.211.325 nominal değerli payın tahsisli sermaye artımı yoluyla artırılmasıyla 13.377.187 TL’ye çıkartılacaktır. 

Tahsisli sermaye artışında tahsis edilen kişi ve kurumlar; Ali Penah Bozyiğit 437.229 TL, Mehmet Ömer Akad 331.387 TL, Ayşe Şen 20.723  TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 421.686 TL şeklinde olup, söz konusu tahsisli sermaye artırımı kapsamında 08 Aralık  2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır. 

Tahsisli Sermaye Artırımı kapsamında yapılan alım-satım işlemleri, Borsa İstanbul’un uygun gördüğü tarihte gerçekleşecektir.

9 Aralık 2021 Borsa Şirket Haberleri’ni okudunuz. Hisse yorumları için buraya tıklayınız.